مشروع يكسب مليون ريال عمانى فى سنة لازم تشوفه

#1
<table style="width: 716pt; border-collapse: collapse;" width="953" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><colgroup><col style="width: 243pt;" width="324"><col style="width: 94pt;" width="125"><col style="width: 110pt;" width="147"><col style="width: 98pt;" width="130"><col style="width: 133pt;" width="177"><col style="width: 38pt;" width="50"></colgroup><tbody><tr style="height: 18pt;" height="24"><td class="xl79" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); width: 678pt; height: 18pt; background-color: black;" colspan="5" width="903" height="24">MASTER FRANCHISE - revenue projections simulator</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); width: 38pt; background-color: transparent;" width="50">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl67" style="border: 0.5pt solid windowtext; height: 12.75pt; background-color: silver;" height="17">Initial Master Franchise Fee</td><td class="xl73" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt medium; background-color: silver;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl67" style="border-style: none solid solid; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; height: 12.75pt; background-color: silver;" height="17">Initial Franchise Fee</td><td class="xl73" style="border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: silver;" align="right">SR50,000.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">per territory</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl67" style="border-style: none solid solid; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; height: 12.75pt; background-color: silver;" height="17">Franchise development fee</td><td class="xl73" style="border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: silver;" align="right">SR18,000.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;" colspan="4">per additional car over and above mobile licences in the initial franchise fee (1 licence per territory)</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl67" style="border-style: none solid solid; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; height: 12.75pt; background-color: silver;" height="17">(1) Franchise management fee</td><td class="xl73" style="border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: silver;" align="right">SR1,045.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;" colspan="2">per car/mth - initial car per franchisee</td><td class="xl70" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl67" style="border-style: none solid solid; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; height: 12.75pt; background-color: silver;" height="17">(1) Marketing levy</td><td class="xl73" style="border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: silver;" align="right">SR390.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;" colspan="2">per car/mth - initial car per franchisee</td><td class="xl70" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl67" style="border-style: none solid solid; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; height: 12.75pt; background-color: silver;" height="17">(2) Franchise management fee</td><td class="xl73" style="border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: silver;" align="right">SR650.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;" colspan="3">per car/mth for each additional car per franchise</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl67" style="border-style: none solid solid; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; height: 12.75pt; background-color: silver;" height="17">(2) Marketing levy</td><td class="xl73" style="border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: silver;" align="right">SR290.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;" colspan="3">per car/mth for each additional car per franchise</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl68" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">Revenue from initial territory sales</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">
</td><td class="xl69" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">MF%</td><td class="xl69" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">no. of cars</td><td class="xl69" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">MF total revenue</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">initial franchise fees SR 50,000 per car</td><td class="xl71" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">50.00%</td><td class="xl72" style="border: 0.5pt solid windowtext; background-color: rgb(255, 255, 153);">25</td><td class="xl74" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt medium; background-color: rgb(204, 255, 204);">SR625,000.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">development fees SR 18000 per car</td><td class="xl71" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">50.00%</td><td class="xl72" style="border-style: none solid solid; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: rgb(255, 255, 153);">15</td><td class="xl74" style="border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: rgb(204, 255, 204);">SR135,000.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl68" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">Monthly revenues</td><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl78" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">SR760,000.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">
</td><td class="xl69" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">MF%</td><td class="xl69" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">primary cars</td><td class="xl69" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">secondary cars</td><td class="xl69" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">MF total revenue/mth</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">franchise management fee</td><td class="xl71" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">50.00%</td><td class="xl72" style="border: 0.5pt solid windowtext; background-color: rgb(255, 255, 153);">25</td><td class="xl72" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt medium; background-color: rgb(255, 255, 153);">15</td><td class="xl75" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt medium; background-color: rgb(204, 255, 204);" align="right">SR17,937.50</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 13.5pt; background-color: transparent;" height="18">marketing levy</td><td class="xl71" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">50.00%</td><td class="xl72" style="border-style: none solid solid; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: rgb(255, 255, 153);">25</td><td class="xl72" style="border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: rgb(255, 255, 153);">15</td><td class="xl77" style="border-style: none solid none none; border-color: windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 0.5pt medium medium; background-color: rgb(204, 255, 204);" align="right">SR7,050.00</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 13.5pt;" height="18"><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 13.5pt; background-color: transparent;" height="18">
</td><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl76" style="border: 1pt solid windowtext; background-color: transparent;" align="right">SR24,987.50</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr><tr style="height: 12.75pt;" height="17"><td class="xl68" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17">
</td><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl66" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td><td class="xl65" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); background-color: transparent;">
</td></tr></tbody></table>
غسيل السيارات بدون ماء ffice:eek:ffice" /><o>:p></o>:p>
مشروع مربح جدا واريد شريك فى السلطنة بس يشترط الجدية 0020168888423
[email protected]<o>:p></o>:p>
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
#2
اخى العزيز انا من مصر ممكن تفاصيل على الخاص عن طبيعة المعدات وتكلفتها
 

مواضيع مشابهة

أعلى