gach lat nen

  1. H

    Những vấn đề đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn hiện nay

    Những vấn đề đơn vị doanh nghiệp gặp bận rộn hiện nay : - Các công văn về qui định thuế thường xuyên thay đổi, do đó, việc hiểu rõ kịp thời các thay đổi này không nhân viên nào cũng dễ dàng làm được. - Chưa có sự tin tưởng, an tâm về hoạt động của bộ phận kê khai thuế trong khi hằng tháng...
أعلى