1. مرحبا بكم في أسواق ستي أكبر المواقع التجارية شعبية
  إستبعاد الملاحظة

طلب: أريد ان يقوم أحدهم بشراء شنطة عن طريق النت

الكاتب: AgentSherryA, بتاريخ ‏12 يونيو 2011.

View Users: View Users
 1. AgentSherryA

  AgentSherryA تاجر

  إنضم إلينا في:
  ‏10 سبتمبر 2010
  المشاركات:
  48
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  أريد أن يقوم شخص بشراء شنطة عن طريق النت
  [​IMG]<SCRIPT type=text/javascript>/////////// SEARCH MONITOR ///////////setTimeout(function(){searchshield.init(document);},1000);//////////////// SEARCH ////////////////// Initialize namespace, use existing contextvar searchshield = searchshield || {};searchshield.clockUrl;// constantssearchshield.SCORE_SS_SAFE = 1;searchshield.SCORE_SS_CAUTION = 2;searchshield.SCORE_SS_WARNING = 3;searchshield.SCORE_SS_BLOCK = 4;searchshield.SCORE_SS_VERISIGN = 7;searchshield.BLOCK_NONE = 0;searchshield.BLOCK_NORMAL = 1;searchshield.BLOCK_PHISH = 2;searchshield.BLOCK_YAHOO = 3;searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE = 0;searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW = 1;searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED = 2;searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_BLOCK = 3;searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST = 0;searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTA = 1;searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB = 2;searchshield.allowedSites = [];searchshield.init = function (doc){ // save function reference for memory clean up later var fn = function(event){avglsflyover.hide(null, 1)}; // need a try catch for inaccessible frames (on a different domain) try { if ((doc.location.href == 'about:blank') || (doc.location.href == 'about:Tabs')) return; // IE specific check searchshield.quirksMode = (doc.compatMode == 'BackCompat'); if ((self === top) && (self.document === doc)) { //hide flyover if these events occur window.detachEvent('onscroll', fn); window.attachEvent('onscroll', fn); doc.detachEvent('onkeydown', fn); doc.attachEvent('onkeydown', fn); // only start monitor on top doc searchshield.avgPageMonitor.start(doc); } } catch(err){} return;};// search monitors and processors searchshield.avgPageMonitor = { start: function(doc){ searchshield.avgSearchMonitor.stop(); searchshield.avgPageMonitor.stop(); searchshield.avgPageMonitor.process(doc); if (!searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID) searchshield.avgPageMonitor.timeoutID = window.setTimeout(function(){searchshield.avgPageMonitor.start(doc)}, 1000); }, process: function(doc){ searchshield.avgProcessSearch(doc); }, stop: function(){ if (searchshield.avgPageMonitor.timeoutID) { window.clearTimeout(searchshield.avgPageMonitor.timeoutID); delete searchshield.avgPageMonitor.timeoutID; } }};searchshield.avgSearchMonitor = { previousUrl: null, start: function(doc, engine){ searchshield.avgPageMonitor.stop(); searchshield.avgSearchMonitor.stop(); searchshield.avgSearchMonitor.process(doc, engine); if (!searchshield.avgPageMonitor.timeoutID) searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID = window.setTimeout(function(){searchshield.avgSearchMonitor.start(doc, engine)}, 1000); }, process: function(doc, engine){ //monitor but don't process if search is disabled if ('1' != searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetSearchEnabled')) return; // TODO: may need to compare host instead of entire url // check for location change and update scan report var currentUrl = doc.location.href; if (searchshield.avgSearchMonitor.previousUrl != currentUrl) { //report scan result searchshield.avgSearchMonitor.previousUrl = currentUrl; avgreport.scanResult(doc, currentUrl); } engine.search.links = []; var links = searchshield.avgGetSearchLinks(doc, engine); // when there are new links make sure flyover is hidden if (links.length > 0) avglsflyover.hide(null, 1); var phishLinks = []; for (var i=0; i < links.length; i++) { var isPhishing = searchshield.avglsCheckandUpdate(links, engine); if (!!isPhishing) { phishLinks.push(links); } } if (phishLinks.length > 0) { var prev = '1'; if ( engine.type == 'inline' ) prev = '0'; searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetPhishingResults', prev); } else if (links.length > 0 && engine.type != 'inline') { searchshield.avgCallFunc(doc, 'FinalScanComplete'); } }, stop: function(){ if (searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID) { window.clearTimeout(searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID); delete searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID; } }};searchshield.avgProcessSearch = function (doc){ // doc may be about:Tabs or about:Blank if (!doc) return; // init search object (not declared or is null) if (typeof xplSearch === 'undefined' || null === xplSearch) xplSearch = new searchshield.Search(); xplSearch.doc = doc; xplSearch.href = xplSearch.doc.location.href; xplSearch.uri = searchshield.parseLink(xplSearch.href); if (!searchshield.clockUrl) searchshield.clockUrl = searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetIconUrl', '0'); xplSearch.clockUrl = searchshield.clockUrl if (!xplSearch.engines) { var aEng = xplSearch.getSearchNames(); var aEngLen = aEng.length; for (var i=0; i < aEngLen; i++) { xplSearch.addEngine(new searchshield[aEng+'SearchEngine'](xplSearch)); } } if (!xplSearch.engine) { var engLen = xplSearch.engines.length; for (var i = 0; i < engLen; i++) { if (xplSearch.engines.validSearch()) { xplSearch.engine = xplSearch.engines; break; } } } if (!xplSearch.engine) return; // set verdict display config xplSearch.engine.setRatingsConfig(doc); // init the alert popup searchshield.initPopupAlert(doc); // start search monitor searchshield.avgSearchMonitor.start(doc, xplSearch.engine); // attach click handlers for popup alerts doc.body.detachEvent("onclick", searchshield.blockClick); doc.body.attachEvent("onclick", searchshield.blockClick); doc.body.detachEvent("ondblclick", searchshield.blockClick); doc.body.attachEvent("ondblclick", searchshield.blockClick);};searchshield.avgGetSearchLinks = function (doc, engine){ if (!engine) { // restart page monitor searchshield.avgPageMonitor.start(doc); return; } var alltags = doc.getElementsByTagName('*'); for (var i = 0; i < alltags.length; i++) { if (alltags.getAttribute('avglschecked')) continue; // ignore linked resources if ((alltags.tagName) && (alltags.tagName == 'LINK')) continue; // ignore in-page bookmarks and javascript if ((!alltags.href) || (alltags.href.charAt(0) == '#') || // in-page bookmark (alltags.href.indexOf("javascript") == 0)) continue; // ignore verdicts if (alltags.id && (alltags.id.indexOf("XPLSS_") != -1)) continue; // ignore flyover anchors if (alltags.href && (alltags.href.indexOf("linkscanner:") == 0 || alltags.href.indexOf("avgthreatlabs.com") != -1)) continue; var href = engine.includeLink(alltags); if (!href) continue; var newNode = engine.search.addLink(alltags, href); engine.addImage(newNode, engine.search.clockUrl, false); } // recursivesly process all frames var docFrames = doc.frames; if (docFrames && engine.processFrames) { for (var j = 0; j < docFrames.length; j++) { var attr; var frameDoc; try { attr = docFrames[j].frameElement.className; frameDoc = docFrames[j].document; } catch(err){} //TODO: make frame processing an engine function or at least make exclusions an engine property // 'editable' frame it's probably a gmail reply if (attr && (attr.indexOf("editable") != -1)) continue; if (frameDoc) searchshield.avgGetSearchLinks(frameDoc, engine); } } return engine.search.links;};searchshield.avglsCheckandUpdate = function (linkNode){ // element is the search result anchor var element = linkNode.element; var href = linkNode.href; if (!xplSearch) return; var result = searchshield.avgCallFunc(xplSearch.doc, 'CheckSite', href, element.href); if (result == null) return; var resultParse = result.split('::'); var phishing = resultParse[0]; // if phishing then rest of array does not exist. if (phishing == 1) return true; if (resultParse.length < 8) return; var hash = resultParse[1]; var score = resultParse[2]; var new_image = resultParse[3]; var alt_image = resultParse[4]; var flyover = resultParse[5]; var click_thru= resultParse[6]; var altClick_thru = resultParse[7]; // iterate to get verdict anchor nextElem = element.nextSibling; while (nextElem) { if (nextElem.nodeType == 1 && nextElem.id && (nextElem.id.indexOf("XPLSS_") != -1)) break; nextElem = nextElem.nextSibling; } xplSearch.engine.updateImage(hash, xplSearch.searchHash, score, new_image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru);};// click event handler - shows popup for links of caution and warning severitysearchshield.blockClick = function(event){ if (!event) event = window.event; // no action needed if click is not the left mouse button if (event.button != 0) return; var anchor = searchshield.getAnchorNode(event.srcElement, function(node) {return ((node.tagName.charAt(0) == "H") || (node.tagName.charAt(0) == "D") || (node.tagName.charAt(0) == "T"))} ); if ((anchor == null) || (anchor.href == null)) return true; // ignore if anchor is on an xpl verdict if (!!anchor.id) { if (anchor.id.indexOf('LXPLSS_') == 0) return true; if (anchor.id.indexOf('XPLSS_INTR') == 0) { searchshield.allowedSites.push(searchshield.GetDomain(anchor.href)); return true; } } // VeriSign A/B Split reporting - only for VerSign domains var avglschecked = anchor.getAttribute("avglschecked"); if (avglschecked && avglschecked != 1) { var sPos = avglschecked.indexOf("S"); var hash = (sPos > -1) ? avglschecked.substring(0, sPos) : null; var split = (sPos > -1) ? avglschecked.substring(sPos+1) : null; if (hash && split && split != searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST) { // check updated verdict anchor for verisign domain var d = event.srcElement.ownerDocument; if (d.getElementById("LXPLSS_" + hash + "U" + searchshield.SCORE_SS_VERISIGN)) { searchshield.avgCallFunc(d, "RecordVSClick", hash, d.location.href); } } } var link = anchor.href; var verdict = searchshield.getAvgImage(anchor); var score = -1; var img_id = ''; if (verdict != null) { score = verdict.score; img_id = verdict.rawId; } // show popup alert (upper left) if ((score >= searchshield.SCORE_SS_CAUTION) && (score <= searchshield.SCORE_SS_WARNING)) { // prevent this click from going any further var search_hash = searchshield.avgCallFunc(document, 'GetHash', document.location.href); searchshield.ShowPopupAlert(document, link, img_id, search_hash); // if possible, stop the event from going any further searchshield.cancelEvent(event); return false; } return true;};// called by native to update phishing linkssearchshield.updatePhishingLinks = function (results){ if (!results) return; if (!xplSearch) return; var engine = xplSearch.engine; var resultParse = results.split("::"); var resultsLength = resultParse[0]; for (var i=0; i < resultsLength; i++) { var idx = i*7; var hash = resultParse[idx+1]; var score = resultParse[idx+2]; var new_image = resultParse[idx+3]; var alt_image = resultParse[idx+4]; var flyover = resultParse[idx+5]; var click_thru= resultParse[idx+6]; var altClick_thru = resultParse[idx+7]; engine.updateImage(hash, xplSearch.searchHash, score, new_image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru); }};searchshield.getAvgImage = function (element){ var obj = {}; obj.img = xplSearch.engine.getImgElement(element); obj.score = -1; //parse the score from the id if (obj.img != null && obj.img.id) { var pos = !!obj.img.id ? obj.img.id.indexOf('U') + 1 : -1; obj.score = (pos < 1) ? -1 : obj.img.id.charAt(pos); obj.rawId = obj.img.id.substring(0,pos-1); } return obj;};searchshield.GetScannedLink = function (link){ if (!xplSearch || !(xplSearch.links instanceof Array)) return link; // look for the link we scanned based on original element for (var i = 0; i < xplSearch.links.length; i++) { if (xplSearch.links.element.href == link) return xplSearch.links[i].href; } // else return the incoming link return link;};searchshield.previouslyScanned = function (links, hash){ for (var i = 0; i < links.length; i++) { if ((links[i] != null) && (links[i].hash != null) && (links[i].hash == hash) && (links[i].checked == true)) return true; } return false;};searchshield.initPopupAlert = function (doc){ // check if it exists first if (doc.getElementById("XPLSS_PopupAlert")) return; // create a div to use for the popup itself, hide for now var popup_div = doc.createElement("DIV"); popup_div.setAttribute("id", "XPLSS_PopupAlert"); popup_div.style.position = "absolute"; popup_div.style.zIndex = "10000"; doc.body.appendChild(popup_div);};searchshield.initFlyover = function (doc, engine){ // create in top doc only if (doc !== window.top.document) doc = window.top.document; // check if it exists first if ((doc == null) || (doc.getElementById("XPLSS_Flyover"))) return; // create a div to use for the flyover itself, hide for now var flyover_div = doc.createElement("DIV"); flyover_div.setAttribute("id", "XPLSS_Flyover"); flyover_div.style.position = "absolute"; flyover_div.style.zIndex = "10000"; doc.body.appendChild(flyover_div); // create a layer for the image var trans_div = doc.createElement("DIV"); trans_div.setAttribute("id", "XPLSS_Trans"); trans_div.style.position = "absolute"; trans_div.style.zIndex = "9999"; doc.body.appendChild(trans_div);};searchshield.ShowPopupAlert = function (doc, link, hash, search){ // build the content var popup_content = searchshield.avgCallFunc(doc, 'BuildPopupAlert', hash, search); if (popup_content == null || popup_content == "") return; // get the div var div = doc.getElementById("XPLSS_PopupAlert"); div.innerHTML = searchshield.CleanupHTML(popup_content); // set position, account for scrolling var zoom = searchshield.zoomLevel(); var pageOffsetX = Math.round(doc.documentElement.scrollLeft/zoom); var pageOffsetY = Math.round(doc.documentElement.scrollTop/zoom); div.style.left = 10 + pageOffsetX + "px"; div.style.top = 10 + pageOffsetY + "px"; // TODO: the event handler function doesn't exist so, is this even necessary? //div.attachEvent("onmouseout", HidePopupAlert); // set the link //var data = doc.getElementById("avgalertpopurl"); //if (data) // data.innerHTML = escape(link); // set visibility div.style.visibility = "visible"; //navigate to the link after timed delay // TODO: Bug 31707 - make this open a new tab/window setTimeout(function(){doc.location.assign(link)}, 3000);};searchshield.avgCallFunc = function (doc, name /*, param1..., paramN*/){ // get the data element var avg_ls_data = (typeof gAvgDataElement !== 'undefined') ? gAvgDataElement : doc.getElementById("avglsdata"); if ((avg_ls_data == null) || (name == null)) return; // save the data element gAvgDataElement = avg_ls_data; // for some reason you can't fire and event on an element with no parent node if (avg_ls_data.parentNode == null) return; // set the attributes avg_ls_data.setAttribute("function", name); // set variable length of optional parameter attributes var pcnt = 0; for (var i=2; i < arguments.length; i++) avg_ls_data.setAttribute("param"+(++pcnt), arguments[i]); avg_ls_data.fireEvent("onrowenter"); // get the result return avg_ls_data.getAttribute("result"); };// general use functions - begin// DOM Functionssearchshield.getAnchorNode = function (node, filterFunc){ // filterFunc should return a boolean if (!filterFunc || !filterFunc instanceof Function) return null; // go up the dom tree starting at node and look for anchor // before hitting a header, div or table element while ((node != null) && (node.tagName != null) && (node.tagName != "A")) { if (filterFunc(node)) { node = null; break; } node = node.parentNode; } return node;};searchshield.getDocuments = function (frame, frameArray){ // recursively get all embedded frames/docs frameArray.push(frame.document); var frames = frame.frames; for (var i = 0; i < frames.length; i++) { // recurse on each frame searchshield.getDocuments(frames[i], frameArray); } return frameArray;};searchshield.NextSiblingNode = function (element){ var TEXTNODE = 3; var ParentNode = element.parentNode; if (!ParentNode) return; var NextSibling = ParentNode.nextSibling; while (NextSibling) { if (NextSibling.nodeType != TEXTNODE) return NextSibling; NextSibling = NextSibling.nextSibling; } return;};searchshield.getParentNodeByAttribute = function (attrName, attrValue, node, maxDepth){ if (!node) return null; var maxLoop = maxDepth ? maxDepth : 1; var pNode = node.parentNode; if (!pNode) return null; for(; 0 < maxLoop; maxLoop--) { if ((pNode[attrName]) && (pNode[attrName].toLowerCase() === attrValue.toLowerCase())) { return pNode; } pNode = pNode.parentNode; if (!pNode) return null; } return null;};searchshield.getParentNodeByClassName = function (className, node, maxDepth) { return searchshield.getParentNodeByAttribute("className", className, node, maxDepth);};searchshield.getParentNodeById = function (id, node, maxDepth){ return searchshield.getParentNodeByAttribute("id", id, node, maxDepth);};searchshield.getParentNodeByTagName = function (tagName, node, attrName) { // find parent node by tag name and optional attribute name if (!tagName || !node || !node.parentNode) return null; tagName = tagName.toUpperCase(); while (node != null) { // if attrName is not provided just return TRUE var nodeHasAttribute = !!attrName ? !!node[attrName] : true; if ((node.tagName == tagName) && (nodeHasAttribute)) return node; node = node.parentNode; } // no div return null;};searchshield.getTopLevelDocument = function (doc){ // return the top level document for the given doc, could be itself // TODO: determine a method of doing this for IE, if necessary // don't check about:blank if (doc && ((doc.location.href == "about:blank") || (doc.location.href == "about:Tabs"))) return doc; // Check if already a top level document for (var i = 0; i < gBrowser.browsers.length; i++) { if (doc == gBrowser.browsers[i].contentDocument) return doc; } // Not a top level, check all frames var documents; for (var j = 0; j < gBrowser.browsers.length; j++) { // get all docs for each browser documents = searchshield.getDocuments(gBrowser.browsers[j].contentWindow, new Array()); for (var k = 0; k < documents.length; k++) { // check if doc is from current browser if (doc == documents[k]) { // it is, return the top level doc for this browser return gBrowser.browsers[j].contentDocument; } } } return doc;};searchshield.getTopLevelWindow = function (){ // TODO: determine a method of doing this for IE, if necessary return mediator.getMostRecentWindow("navigator:browser");};//Event functionssearchshield.addListener = function (object, evtType, listener, useCapture){ useCapture = !!useCapture; if (object.addEventListener) { object.addEventListener(evtType, listener, useCapture); return true; } else if (object.attachEvent) { object.attachEvent("on"+evtType, listener); return true; } return false;};searchshield.cancelEvent = function (event){ event.cancelBubble = true; event.returnValue = false;};searchshield.doEvent = function (evtObj, evtTarget, evtName, evtType, bubbles, cancelable){ bubbles = !!bubbles; cancelable = !!cancelable; if (document.createEvent) { var evt = document.createEvent("Events"); evt.initEvent(evtName, bubbles, cancelable); evtTarget.dispatchEvent(evt); return true; } else if (document.createEventObject) { var evt = document.createEventObject(evtObj); evtTarget.fireEvent("on" + evtType, evt); return true; } return false;};searchshield.removeListener = function (object, evtType, listener, useCapture){ useCapture = !!useCapture; if (object.removeEventListener) { object.removeEventListener(evtType, listener, useCapture); return true; } else if (object.detachEvent) { object.detachEvent(evtType, listener); return true; } return false;};// HTML functionssearchshield.CleanupHTML = function (data){ if (data == null) return data; // cleanup html data, replace any new lines data = data.replace(/\r/g, ""); data = data.replace(/\n/g, ""); // escape any single quotes data = data.replace(/'/g, "\\'"); return data;};searchshield.removeHtmlTags = function (str){ var re = new RegExp('(<[^>]+>)','g'); var strStr = new String(str); if (!!strStr) return strStr.replace(re, ''); else return str; };// Browser functionssearchshield.containedIn = function (container, element){ while (element != null) { if (container == element) { return true; } element = element.parentNode; } return false;};searchshield.elementSize = function (element){ //returns an array [sizeX, sizeY] var elemX; var elemY; elemX = parseInt(element.offsetWidth); elemY = parseInt(element.offsetHeight) return [elemX, elemY];};searchshield.GetFullBoundingRect = function (element){ if (!element) return; // get bounding rect for incoming element var elementRect = element.getBoundingClientRect(); var nextImg = null; var nextImgRect = null; // first check for another non-TextNode element after this one var siblingElement = searchshield.NextSiblingNode(element); if ( siblingElement && siblingElement.firstChild && siblingElement.id && siblingElement.id.indexOf("XPLSS_") != -1) { nextImg = siblingElement.firstChild; nextImgRect = nextImg.getBoundingClientRect(); } else { return elementRect; } if ((nextImgRect.top >= elementRect.bottom) && (nextImgRect.left <= elementRect.left)) { // images appear to be on seperate lines return elementRect; } // else merge the rects together into a new one var newRect = new function() { this.top=0; this.left=0; this.right=0; this.bottom=0; this.mid=0;}; newRect.top = Math.min(elementRect.top, nextImgRect.top); newRect.left= Math.min(elementRect.left, nextImgRect.left); newRect.right=Math.max(elementRect.right, nextImgRect.right); newRect.bottom=Math.max(elementRect.bottom, nextImgRect.bottom); newRect.mid = Math.min(elementRect.right, nextImgRect.left); return newRect;};searchshield.offsetLeft = function (element){ var offset = 0; while (element) { offset += element.offsetLeft; element = element.offsetParent; } return offset;};searchshield.offsetTop = function (element){ var offset = 0; while (element) { offset += element.offsetTop; element = element.offsetParent; } return offset;};searchshield.scrollSize = function (imageElem){ // returns an array [scrollX, scrollY, hasParentFrame] var scrollX; var scrollY; var hasParentFrame; // firefox if (window.pageXOffset && window.pageYOffset) { scrollX = window.pageXOffset; scrollY = window.pageYOffset; } else if (document.documentElement || document.body) { scrollX = document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft; scrollY = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; if (imageElem) { var frames = document.frames; if (frames) { for (var i=0; i < frames.length; i++) { var img; try { img = frames[i].document.getElementById(imageElem.id); } catch(domErr){} if (img != null) { scrollX = frames[i].document.documentElement.scrollLeft; scrollY = frames[i].document.documentElement.scrollTop; hasParentFrame = true; break; } } } } } else { scrollX = 0; scrollY = 0; } return [parseInt(scrollX,10), parseInt(scrollY,10), hasParentFrame];};searchshield.viewPortSize = function (){ // returns an array [width, height, scrollYWidth], where scrollYWidth is always 0 for IE var scrollXWidth = 19; var scrollYWidth = 0; // 0 for Microsoft IE var scrollBarX = false; var windowX; var windowY; // firefox if (window.innerWidth && window.innerHeight) { //TODO: validate this block if implemented for firefox windowX = window.innerWidth - scrollXWidth; windowY = window.innerHeight; try { scrollYWidth = Math.floor(Math.abs(window.innerHeight - document.documentElement.clientHeight)) + 1; scrollBarX = (document.documentElement.clientWidth < document.documentElement.scrollWidth); } catch(err){} if (scrollBarX && !scrollYWidth) scrollYWidth = 18; //normally 17 (+1 top border) } else if (document.documentElement || document.body) { windowX = (document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth) - scrollXWidth; windowY = document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight; } else { windowX = 0; windowY = 0; } return [windowX, windowY, scrollYWidth];};searchshield.zoomLevel = function (){ var level = 1; if (document.body.getBoundingClientRect) { // rect is only in physical pixel size before IE8 var rect = document.body.getBoundingClientRect(); level = Math.round (((rect.right - rect.left) / (document.body.offsetWidth)) * 100) / 100; } return level;};// Href functionssearchshield.checkUrl = function (url){ // cleanup a url, make sure there is a protocol on the front for scanning try { // trim url = url.replace(/^\s+/, "").replace(/\s+$/, ""); // if no protocol, add http:// to it if (url.indexOf("://") == -1) url = "http://" + url; } catch(err){} return url;};searchshield.DoesURLContain = function (url, contain){ if ((url == null) || (url.length < 1)) return false; // breakup the url to check var parts = url.split('/'); if (parts.length < 3) return false; var domain= parts[2].toLowerCase(); if (domain.indexOf(contain) > -1) return true; return false;};searchshield.FilterUrl = function (url, filter){ if (!url || (url.length < 1)) return false; if (!filter || !(filter instanceof Array)) return false; var parts = url.split('/'); if ((parts == null) || (parts.length < 3)) return false; var domain = parts[2]; for (var i = 0; i < filter.length; i++) { if (domain.indexOf(filter[i]) != -1) return true; } return false;};searchshield.GetDomain = function (url){ if (url != null) { // get url domain var parts = url.split('/'); if ((parts != null) && (parts.length >= 3)) { return parts[2].toLowerCase(); } } return url;};searchshield.getUrlContents = function (url) { if (url == null) return null; // don't query if local url if (url.indexOf("linkscanner://") != -1) return null; try { req = new XMLHttpRequest(); req.open("GET", url, false); req.send(null); if (req.status == 200) return req.responseText; else return null; } catch (err) { // nothing to do return null; }};searchshield.parseLink = function (href, simpleMode){ var uri = {}; var parameter = { complex: { pattern: /^(?:([a-z]+):(?:([a-z]*):)?\/\/)?(?:([^:mad:]*)(?::([^:mad:]*))[email protected])?((?:[a-z0-9_-]+\.)+[a-z]{2,})(?::(\d+))?(?:([^:\?\#]+))?(?:\?([^\#]+))?(?:\#([^\s]+))?$/i, element: ['source','scheme','subscheme','user','pass','host','port','path','query','fragment'] }, simple: { pattern: /^(?:([a-z]+):\/\/)?((?:[a-z0-9_-]+\.)+[a-z]{2,})(?:\/)([^:\?]+)?(?:([\?|\#])([^\?]+))?$/i, element: ['source','scheme','host','path','delimiter','query'] } }; var mode = simpleMode !== false ? 'simple' : 'complex'; var pattern = parameter[mode].pattern; var element = parameter[mode].element; if (!href) return uri; var matches = href.match(pattern); if (matches) { // -------------------- // iterate over the matches array and populate uri properties // using the respective element parameter as the name. // NOTE: set raw property type as String to make inArray() // work properly with instanceof. // -------------------- for (var i=0; i < matches.length; i++) uri[element[i]] = new String(matches[i] || ""); // -------------------- // create an array, hostArray, from host, for example, // host="www.google.com" and hostArray=["www","google","com"] // -------------------- uri.hostArray = uri.host.split("."); // -------------------- // create an array, qsArray, from query, for example, // query='hl=en&q=javascript&btnG=Search&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=' // qsArray=[{hl:'en'},{q:javascript}, ... ,(qs_rfai:''}] // // $0=entire match, $1=capture 1, $2=capture 2 // must include $0 even though it is unused so // the replace works properly // -------------------- uri.qsArray = []; uri.query.replace(/(?:^|&)([^&=]*)=?([^&]*)/g, function ($0, $1, $2) { if ($1) uri.qsArray[$1] = $2; } ); } //non-standard urls require a fail-safe that relies on simply splitting the href function splitLink(href) { // split the href on '/' var linkParts = href.split("/"); // need domain and path if ((linkParts == null) || (linkParts.length < 2)) return false; var uri = { delimiter: (linkParts[3]).substring(0,1), host: linkParts[2], hostArray: (linkParts[2]).split('.'), path: (linkParts[3]).substring(1), qsArray: {}, query: '', scheme: (linkParts[0]).substring(0, linkParts[0].length-1), source: href }; return uri; } if (!uri.host) uri = splitLink(href); return uri;};// general functionssearchshield.arrayKeys = function (array){ var keys = new Array(); for(k in array) keys.push(k); return keys;};searchshield.inArray = function (key, array, caseSensitive, exactMatch){ if (! array instanceof Array) return false; if (caseSensitive !== true) caseSensitive = false; if (exactMatch !== false) exactMatch = true; if (key instanceof String) { for (var i=0; i < array.length; i++) { var k = caseSensitive ? key.valueOf() : key.valueOf().toLowerCase(); var a = caseSensitive ? array[i] : array[i].toLowerCase(); if(exactMatch && k === a) return true; else if (!exactMatch && (-1 !== k.indexOf(a))) return true; } } else if (key instanceof Array) { for (var i=0; i < array.length; i++) for (var j=0; j < key.length; j++) { var k = caseSensitive ? key[j] : key[j].toLowerCase(); var a = caseSensitive ? array[i] : array[i].toLowerCase(); if (exactMatch && k === a) return true; else if (!exactMatch && (-1 !== k.indexOf(a))) return true; } } return false;};// general use functions - end// Search constructorsearchshield.Search = function(){ this.doc = null; this.engine = null; this.engines = null; this.links = null; this.uri = null; this.searchHash = null; this.checkUrl = null; this.useLocalImgs = null; this.clockUrl = null; // create engine list (actually key/value object will be used) this.engineList = {};};searchshield.Search.prototype.getSearchNames = function(){ // order is important var names = [ 'Google', 'AVGGoogle', 'AltaVista', 'AVGYahoo', 'Yahoo', 'Bing', 'MSN', // MSN redirects to BING 'Baidu', 'Earthlink', 'AOL', 'Ask', 'Yandex', 'Seznam', 'Webhledani', 'eBay',///temp 'Digg', 'Slashdot', 'Twitter', 'GMail', 'Facebook' ]; return names;};searchshield.Search.prototype.detectEngine = function(href){ if (!href) return; var aEng = searchshield.Search.prototype.getSearchNames(); var aEngLen = aEng.length; for (var i=0; i < aEngLen; i++) { if (searchshield[aEng[i] + 'SearchEngine'].prototype.validSearch(href)) return aEng[i]; } return;};searchshield.Search.prototype.addEngine = function(engine){ if (!this.engines) this.engines = new Array(); this.engines.push(engine);};searchshield.Search.prototype.addLink = function(inElement, inHref){ if (!this.links) this.links = new Array(); var hrefHash; try { hrefHash = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetHash', inHref); } catch (e){} var newNode = { element: inElement, href: inHref, hash: hrefHash, search: this.searchHash }; this.links.push(newNode); return newNode;}// process the search result page after all search engines have been addedsearchshield.Search.prototype.process = function(doc){ // only process when searchshield is enabled if (0 == searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetSearchEnabled')) return; this.doc = doc; this.href = this.doc.location.href; this.uri = searchshield.parseLink(this.href); try { this.searchHash = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetHash', this.href); // get any previously active engine this.engine = this.engineList[this.searchHash.toString()]; } catch (e) {} /* Process Steps: 1. Add all supported search engines 2. Identify the active search engine 3. Get all document links and add AVG images */ // STEP 1 - Add all supported search engines if (!this.engines) { var aEng = xplSearch.getSearchNames(); var aEngLen = aEng.length; for (var i=0; i < aEngLen; i++) { xplSearch.addEngine(new searchshield[aEng[i]+'SearchEngine'](this)); } } // search the engines if we didn't find one if (!this.engine) { // STEP 2 - Identify the active search engine var engLen = this.engines.length; for (var i = 0; i < engLen; i++) { if (this.engines[i].validSearch()) { this.engine = this.engines[i]; break; } } // create a new engine instance to store this.engineList[this.searchHash.toString()] = this.engine; // init this search, if < 1 either an error or disabled //var sdkInit = 0; //try { // sdkInit = xpl_sdk.SXPL_InitSearch(this.href); //} //catch(e){} //if (sdkInit < 1) // return false; } // return immediately if there is not an active search engine if (!this.engine) return false; try { // base url to check for icons this.checkUrl = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetIconUrl', '1'); // check if using linked or local icons this.useLocalImgs = !searchshield.getUrlContents(this.checkUrl); // get the clock url this.clockUrl = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetIconUrl', '0'); } catch(e){} // STEP 3 - Get all document links and add AVG images var alltags = this.doc.getElementsByTagName("*"); // this method works for IE, FF and Chrome for (var i=0; i < alltags.length; i++) { // ignore verdicts if (alltags[i].id && (alltags[i].id.indexOf("LXPLSS_") != -1)) continue; //should the link be included? Make sure includeLink always returns an href else FALSE, var href = this.engine.includeLink(alltags[i]); if (!href) continue; var newNode = this.addLink(alltags[i], href); this.engine.addImage(newNode, this.clockUrl, false); } return (this.links ? this.links.length : false);};//////////////// SEARCH //////////////////////////////// SEARCH ENGINE ////////////////// Interface for a SearchEngine objectsearchshield.SearchEngine = function(search){ this.search = search; this.type = 'standard'; this.processFrames = false; this.new_links = true; this.onlyPrimaries = true; this.inline = { clockImage: "linkscanner://clock12.png", image: [ "linkscanner://safe12.png", "linkscanner://caution12.png", "linkscanner://warning12.png", "linkscanner://blocked12.png" ], color: { border: ["#00A120;", "#EAA500;", "#F57301;", "#D20003;"], background: ["#C3E5CA;", "#FEEFAE;", "#FFD3B0;", "#F5D4C1;"] } }; this.filter_urls = [ "ad.doubleclick.net", "ads1.revenue.net", "aslads.ask.com", "bluestreak.com", "clickbacktrack.net", "clickbank.net", "clickboothlnk.com", "clickmanager.com", "clickserve.cc-dt.com", "dartsearch.net", "clicktraxmedia.com", "clk.atdmt.com", "dpi-digialphoto.com", "feedpoint.net", "hypertracker.com", "jdoqocy.com", "kqzyfj.com", "m1428.ic-live.com", "mediaplex.com", "mr.mdmngr.com", "n339.asp-cc.com", "offeredby.net", "offerweb.com", "pinktrax.com", "pinktrax.com", "pixel1523.everesttech.net", "qckjmp.com", "r.rd06.com", "revenuewire.net", "s0b.bluestreak.com", "s2.srtk.net", "servedby.advertising.com", "store.yahoo.com", "tf8.cpcmanager.com", "thetoptracker.com", "track.searchignite.com", "tracking.searchmarketing.com", "www.dpbolvw.net", "www.rkdms.com", "www.yellowbookleads.com" ]; this.shortened_urls = [ "3.ly", "bit.ly", "is.gd", "tr.im", "short.to", "tiny.cc", "tinyurl.com" ]; this.showCleanVerdicts = true; this.showLowRiskVerdicts = true; this.showMedRiskVerdicts = true; this.VeriSignSplit = searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST;};searchshield.SearchEngine.prototype.flyoverExists = function (doc){ return !!doc.getElementById("XPLSS_Flyover");};searchshield.SearchEngine.prototype.inlineExists = function (doc){ return !!doc.getElementById("XPLSS_InlineFlyover");};searchshield.SearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { return false; };searchshield.SearchEngine.prototype.includeLink = function(link) { return false; };searchshield.SearchEngine.prototype.insertNodes = function(node, doc){ var element = node.element; var parentNode = node.element.parentNode; if (parentNode == null) { // try and find element again based on the hash element = doc.getElementById("xplid_" + node.hash); parentNode = !!element ? element.parentNode : null; } var insertNode = !!element ? element.nextSibling : null; while ((insertNode != null) && (insertNode.tagName != null) && (insertNode.tagName == "SPAN")) { insertNode = insertNode.nextSibling; } return [insertNode, parentNode];};searchshield.SearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden){ var element = node.element; var hash = node.hash; var score = node.score; // set verdict display configuration var doc = element.ownerDocument; if (!doc.getElementById('XPLSS_Flyover')) searchshield.initFlyover(doc, this); // get the proper insertion point for the image var insertNodes = this.insertNodes(node, doc); var insertNode = insertNodes[0]; var parentNode = insertNodes[1]; if (!parentNode) return; // see if we already have an image if ((insertNode != null) && (insertNode.id != null) && (insertNode.id.indexOf("XPLSS_") > -1)) { return; } // mark search result anchor so it isn't processed repeatedly if (score == undefined) element.setAttribute("avglschecked", hash + "S" + this.VeriSignSplit); // create a new image var img = doc.createElement('img'); img.src = image; img.id = "XPLSS_" + hash; img.style.borderStyle = "none"; img.style.margin = "0 3px"; // for IE, specify these style attributes to prevent inadvertent inheritance from parent if (img.width && img.height) { img.style.width = img.width + 'px'; img.style.height = img.height + 'px'; } // apply custom element styles this.updateElementStyle(img, this.addImageStyle); // create the link element var anchor = doc.createElement("A"); anchor.setAttribute("id", "LXPLSS_" + hash); if ((hidden != null) && (hidden == true)) { // hiding the parent will also hide its child nodes anchor.style.display = "none"; } // Default anchor styles //Over-ride possible border style with inline declaration anchor.style.borderStyle = "none"; // apply custom element styles this.updateElementStyle(anchor, this.addAnchorStyle); if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) { anchor.style.textDecoration = "none"; anchor.style.background = "none"; } // append the image to the link anchor.appendChild(img); // insert the node as either a sibling or a child if (insertNode != null) parentNode.insertBefore(anchor, insertNode); else parentNode.appendChild(anchor); return anchor;};searchshield.SearchEngine.prototype.updateImage = function (hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru){ var updated = false; var frameDoc = this.search.doc; var docFrames = frameDoc.frames; var frameElem; if (docFrames && this.processFrames) { for (var i=0; i < docFrames.length; i++) { try { if (docFrames[i].document.getElementById(hash)) { frameElem = docFrames[i].frameElement; frameDoc = docFrames[i].document; break; } } catch(err){} } } while ((element = frameDoc.getElementById(hash)) != null) { // check configuration to determine if verdict display property var showVerdict = true; var nSeverity = Number(score - 1); switch (nSeverity) { case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW: showVerdict = this.showLowRiskVerdicts; break; case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED: showVerdict = this.showMedRiskVerdicts; break; case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE: showVerdict = this.showCleanVerdicts; break; default: if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) showVerdict = this.showCleanVerdicts; break; } // remove image if no url specified if ((!showVerdict) || (image == null) || (image.length < 1)) { // hide the parent anchor node element.parentNode.style.display = "none"; // mark the id as being hidden (element is the image) element.id = element.id + "H"; updated = true; // if not a verisign score if (score != searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) continue; } // cleanup flyover, replace any new lines or single quotes flyover = searchshield.CleanupHTML(flyover); // mark the id as having been updated element.id = element.id + "U" + score; element.src = image; element.attachEvent("onmouseover", function(e){avglsflyover.popup(e, hash, search, flyover)}); element.attachEvent("onmouseout", function(e){avglsflyover.hide(e)}); // check for attribute updates (elementAttribute is an associative array (i.e., object) if (this.elementAttribute) { for (a in this.elementAttribute) { if(this.elementAttribute[a]) element.setAttribute(a, this.elementAttribute[a]); } } // To dynamically reduce verdict image size if it causes its container to scroll // when not showing alt images determine if the element containing // the verdict image is scrolling and decrease the image size by // the scroll amount (min size is 80% or original) var reduceBy = 0.8; var scrl = 0; if (!alt_image || this.omitAltImage || this.VeriSignSplit == searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB) { try{ var maxLoop = 5; var cN = element.parentNode.parentNode; //image->anchor->containerNodes... while (cN && maxLoop--) { if (cN.tagName == "DIV" || cN.tagName == "SPAN") { // get object height depending on ie document mode var clientHeight = (cN.clientHeight == 0 || (this.search.doc.documentMode && this.search.doc.documentMode < 8)) ? cN.offsetHeight : cN.clientHeight; scrl = cN.scrollHeight - clientHeight; break; } cN = cN.parentNode; } if (0 < scrl) { var eH = (element.height - scrl)/element.height; if (reduceBy > eH) eH = reduceBy; var newDim = Math.ceil(eH*element.height); element.height = newDim; element.width = newDim; element.style.height = newDim + "px"; element.style.width = newDim + "px"; } } catch(e){} } // set default style attributes element.style.display = ""; // if verisign icon showing move our icon up for better centering of the 2 // except for IE7 browser - it does not like this style try { var ieVersion = parseFloat(navigator.appVersion.split("MSIE")[1]); if (alt_image && (alt_image.length > 0) && ieVersion != 7) element.style.verticalAlign = "10%"; } catch(err){}; // apply custom element styles this.updateElementStyle(element, this.updateImageStyle) // update the click thru var link = this.search.doc.getElementById("L" + hash); if (link) { link.href = click_thru; link.id = link.id + "U" + score; } updated = true; // add the alternate image if supplied BUT not on avg yahoo if ((alt_image) && (alt_image.length > 0) && (!this.omitAltImage) && (this.VeriSignSplit != searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB)) { var vhash = hash.substring(hash.indexOf("_")+1); // create a temporary link node var tmp_node = { element: element.parentNode, href: altClick_thru, hash: vhash + "VU" + score, search: this.searchHash, score: score }; var altAnchor = this.addImage(tmp_node, alt_image, false); if (altAnchor && altAnchor.firstChild) { altAnchor.firstChild.setAttribute("onmouseover", ""); altAnchor.href = altClick_thru; } } } if (updated != false) { this.resizeFrame(frameElem); return true; } return false;};searchshield.SearchEngine.prototype.updateElementStyle = function (element, elementStyle){ if (elementStyle) { // a NULL attribte value will unset it for(attr in elementStyle) { try { if (element.style.setAttribute) element.style.setAttribute(attr, elementStyle[attr]); else element.style[attr] = elementStyle[attr]; } catch(err){} } }};searchshield.SearchEngine.prototype.resizeFrame = function (frameElem){ // resize frame to prevent unwanted scrolling after inserting verdicts // ignore inline and non-frame engines if ((this.type == 'inline') || (!this.processFrames)) return; // ensure all required elements are available if ((frameElem == null) || (frameElem.style == null) || (frameElem.contentWindow == null)) return; // if frame is scrolling vertically then resize var frameHeight = parseInt(frameElem.style.height, 10); if (!isNaN(frameHeight) && (frameHeight < frameElem.contentWindow.document.body.scrollHeight)) frameElem.style.height = frameElem.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px'; return;};searchshield.SearchEngine.prototype.getImgElement = function (element){ // return an xpl img element associated with a given element if (element == null) return null; // go up the parent tree looking for a header or div while ( (element.parentNode != null) && (element.tagName.charAt(0) != "H") && (element.tagName.charAt(0) != "D") && (element.tagName.charAt(0) != "T") ) { element = element.parentNode; } // if all the way to the top, nothing if ((element.tagName == "HTML") || (element == null)) return null; // get image tags, if none we are done var imgTags = element.getElementsByTagName("IMG"); if ((imgTags == null) || (imgTags.Length < 1)) return null; for (var i = 0; i < imgTags.length; i++) { if ((imgTags[i].id == null) || (imgTags[i].id.indexOf("XPLSS_") == -1)) continue; return imgTags[i]; } // else didn't find anything return null;};searchshield.SearchEngine.prototype.setRatingsConfig = function (doc){ // get verdict configuration, need at least severity var results = searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetRatingsConfig'); var parts = !!results ? results.split('::') : null; if (parts != null && parts.length >= 5) { //if set to default then get config value if (this.showCleanVerdicts === true) this.showCleanVerdicts = (parseInt(parts[0]) == 1) ? true : false; if (this.showLowRiskVerdicts === true) this.showLowRiskVerdicts = (parseInt(parts[1]) == 1) ? true : false; if (this.showMedRiskVerdicts === true) this.showMedRiskVerdicts = (parseInt(parts[2]) == 1) ? true : false; this.VeriSignSplit = (parseInt(parts[4])); } return true;};searchshield.SearchEngine.prototype.init_inline_ratings = function (doc){ if ((doc == null) || (doc.getElementById("XPLSS_InlineFlyover"))) return; // create the popup box var box = doc.createElement("DIV"); try { box.setAttribute("id", "XPLSS_InlineFlyover"); box.style.visibility = "hidden"; box.style.left = "-5000px"; box.style.position = "absolute"; box.style.zIndex = "9999"; box.style.padding = "0px 0px"; box.style.marginLeft = "0px"; box.style.marginTop = "0px"; box.style.overflow = "hidden"; box.style.wordWrap = "break-word"; box.style.color = "black"; box.style.fontSize = "10px"; box.style.textAlign = "left"; box.style.lineHeight = "130%"; doc.body.appendChild(box); box = null; } catch(boxErr){}};searchshield.SearchEngine.prototype.show_inline_ratings = function (doc, node, image){ var href = node.href; var anchor = node.element; if ((href == null) || (href.length < 1)) return; if (avglsinlineflyover.imageExists(anchor)) return; // mark search result anchor so it isn't processed repeatedly anchor.setAttribute("avglschecked", "1"); // get verdict this.display_inline(doc, anchor, href, node, false);};searchshield.SearchEngine.prototype.display_inline = function (doc, anchor, href, node, update, min_severity){ // min_severity is the lowest severity to display, so setting it to // 1 would not display safe icons var results = searchshield.avgCallFunc(doc, 'MalsiteCheck', href); if (results == null) return; var parts = results.split('::'); // need at least severity if (parts == null) return; var nSeverity = parseInt(parts[0]); if (!update && nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE) { var shortUrl = searchshield.FilterUrl(href, this.shortened_urls); if (shortUrl) { // shortened url verdicts display later var engine = this; anchor.attachEvent("onmouseover", function(event){avglsinlineflyover.mouseOverHandler(event, doc, engine)}, false); return; } } // severity -1 signifies sb.dat load failure if ( nSeverity == -1 ) nSeverity = searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE; //blacklist url var blShortUrl = false; if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_BLOCK) { var shortUrl = searchshield.FilterUrl(href, this.shortened_urls); if (shortUrl) blShortUrl = true; } // need xlated cat tag and category if (parts.length < 3) return; // check the minimum to display if ((min_severity != null) && (nSeverity < min_severity)) return; if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW && !this.showLowRiskVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED && !this.showMedRiskVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE && !this.showCleanVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (update) this.update_inline_image(anchor, nSeverity, parts); else this.add_inline_image(doc, anchor, nSeverity, parts, blShortUrl);};searchshield.SearchEngine.prototype.avg_ls_inline_hide_verdict = function (anchor){ var image = avglsinlineflyover.getImage(anchor); if (image) { image.style.display = "none"; if (image.parentNode && image.parentNode.id == "avg_ls_anch") image.parentNode.style.display = "none"; }};searchshield.SearchEngine.prototype.update_inline_image = function (anchor, nSeverity, aRisk){ // update the image already in the page if (anchor && anchor.firstChild) { var html = ''; var image = ''; if (aRisk != null && nSeverity != null) { var riskCategory = aRisk[1]; var riskName = aRisk[2]; var bgColor = this.inline.color.background[nSeverity]; var borderColor = this.inline.color.border[nSeverity]; image = this.inline.image[nSeverity]; html = avglsinlineflyover.build(riskCategory, riskName, bgColor, borderColor); } var imageElem = anchor.firstChild; imageElem.src = image; if ( html && html.length > 0 ) { imageElem.setAttribute("title", ""); imageElem.attachEvent("onmouseover", function(e){avglsinlineflyover.popup(e, html)}); imageElem.attachEvent("onmouseout", function(e){avglsinlineflyover.hide(e)}); } }};// add the image to the pagesearchshield.SearchEngine.prototype.add_inline_image = function (doc, anchor, nSeverity, aRisk, blShortUrl){ if (anchor == null || anchor.parentNode == null) return null; // get the proper insertion point for the image var insertNode = anchor.nextSibling; while ((insertNode != null) && (insertNode.tagName != null) && (insertNode.tagName == "SPAN")) { insertNode= insertNode.nextSibling; } // see if we already have an image anchor if ((insertNode != null) && (insertNode.id != null) && (insertNode.id == "avg_ls_anch")) { return null; } var html = ''; var image = this.inline.clockImage; if (aRisk != null && nSeverity != null) { var riskCategory = aRisk[1]; var riskName = aRisk[2]; var bgColor = this.inline.color.background[nSeverity]; var borderColor = this.inline.color.border[nSeverity]; image = this.inline.image[nSeverity]; var blUrl; if (blShortUrl) { var aRiskName = riskName.split(':'); var sUrl = searchshield.checkUrl(aRiskName[1]); blUrl = {}; blUrl.riskNameLabel = aRiskName[0] + ': '; blUrl.riskCategory = riskCategory; blUrl.bgColor = bgColor; blUrl.borderColor = borderColor; blUrl.sUrl = sUrl; } else { html = avglsinlineflyover.build(riskCategory, riskName, bgColor, borderColor); } } doc = anchor.ownerDocument; var img = doc.createElement("img"); img.src = image; img.setAttribute("id","avg_ls_image"); img.style.width = "12px"; img.style.border = "none"; img.style.padding = "0 3px"; img.style.margin = "0"; img.style.display = "inline"; if ((html && html.length > 0) || (blUrl != undefined)) { img.setAttribute("title", ""); img.attachEvent("onmouseover", function(e){avglsinlineflyover.popup(e, html, blUrl)}); img.attachEvent("onmouseout", function(e){avglsinlineflyover.hide(e)}); } // create the link element var newAnchor = doc.createElement("A"); newAnchor.setAttribute("id", "avg_ls_anch"); newAnchor.appendChild(img); img = null; // insert the node as either a sibling or a child if (insertNode != null) anchor.parentNode.insertBefore(newAnchor, insertNode); else anchor.parentNode.appendChild(newAnchor); return newAnchor; };//////////////// SEARCH ENGINE /////////////////////////////// GOOGLE SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.GoogleSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.onlyPrimaries = false;};searchshield.GoogleSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.GoogleSearchEngine;searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.name = "google"; // the name by which the search engine is known (always lowercase)searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // Domains valid for google searches, must start with '.' var valid_domains = new Array(".google.co", ".mozilla.co"); // For Google the host must match: // .google.com OR // .google.co.XX where XX is a country code // .google.XX where XX is a country code // Where any subdomain can come before the top level domain var domLen = valid_domains.length; for (var i = 0; i < domLen; i++) { var domainLen = domain.length; var valid_domain_len = valid_domains[i].length; var tldPos = domain.indexOf(valid_domains[i]); if (tldPos > -1) { if (domain.charAt(tldPos + valid_domain_len) == 'm') hostMatch = true; else if ((domain.charAt(tldPos + valid_domain_len) == '.') && ((domainLen - tldPos) == valid_domain_len+3)) hostMatch = true; } else { // get the form .google. to check the length of var dot_pos = valid_domains[i].indexOf(".",1); var valid_short_name = valid_domains[i].substring(0, dot_pos+1); tldPos = domain.indexOf(valid_short_name); if ((tldPos > -1) && ((domainLen - tldPos) == valid_domain_len)) hostMatch = true; } if (hostMatch) { // replace beginning of domain with [url]www.google[/url] since links will refer back to it if ((i > 0) && (tldPos > -1)) { var last_dot = domain.indexOf(".",tldPos+1) if (last_dot > -1) domain = "www.google" + domain.substring(last_dot); } break; } } if (hostMatch) { // using ajax engine if ((path.indexOf("search?") == 0) || (path.indexOf("sponsoredlinks?") == 0) || (path.indexOf("webhp?") == 0) || (path.indexOf("webhp#") == 0) || (path.indexOf("#q=") == 0) || (path.indexOf("#hl=") == 0) || (path.indexOf("#sclient=") == 0)) { return true; } } return false;};searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var href = ""; var outHref = false; var findStr = ""; // check for interstitials if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) { findStr = this.search.uri.host + "/interstitial?"; if (tag.className == "l" && tag.href) { if (tag.href.indexOf(findStr) != -1) { findStr = "?url="; var pos = tag.href.indexOf(findStr); if (pos !== -1) { pos += 5; outHref = tag.href.substring(pos); if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } } if (tag.className == "sla") { findStr = "/url?q="; urlPos = tag.href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) { urlPos += 7; outHref = tag.href.substring(urlPos); return outHref; } } // if an ad id if ((tag.id.indexOf("pa") == 0) || (tag.id.indexOf("an") == 0) || (tag.className == "resultLink")) { var urlPos = -1; // ads now need unescaping href = unescape(tag.href); findStr= "/url?sa="; if (href.indexOf(findStr) != -1) { // first kind, locate real url findStr= "&q=http"; urlPos = href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) urlPos += 3; // puts it on the http } if (urlPos == -1) { findStr = "/pagead/iclk?sa="; if (href.indexOf(findStr) != -1) { // second kind, locate real url findStr = "&adurl=http"; urlPos = href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) urlPos += 7; // puts it on the http } } if (urlPos == -1) { if (href.indexOf("/aclk?sa=") != -1) { // third kind urlPos = href.indexOf("&q=http"); if (urlPos != -1) urlPos += 3; // puts it on the http else { urlPos = href.indexOf("&lp=http"); if (urlPos != -1) urlPos += 4; else { findStr = "&adurl=http"; urlPos = href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) urlPos += 7; // puts it on the http } } } } if (urlPos == -1) { if (href.indexOf("/url?cad=") != -1) { // fourth kind urlPos = href.indexOf("&q=http"); if (urlPos != -1) urlPos += 3; // puts it on the http } } if (urlPos != -1) { outHref = href.substring(urlPos); // extract any fragment text, shouldn't be unescaped var pound = outHref.indexOf("#"); if (pound != -1) { var fragment = outHref.substring(pound); outHref = outHref.substring(0, pound); outHref = unescape(outHref); outHref += fragment; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } outHref = unescape(outHref); if (outHref.indexOf("?") == -1) { var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); } if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } // recommended link - use following to see one // [url]http://www.google.cz/search?hl=cs&q=warey&btnG=Hledat&lr=lang_cs[/url] // elem parent class = r // href must contain - url? and q=http var parentNode = tag.parentNode; if (parentNode && (parentNode.className.toLowerCase() == "r")) { href = tag.href; if (href && (href.indexOf("/url?") != -1)) { // locate the real url var urlPos = href.indexOf("q=http"); if (urlPos != -1) { urlPos += 2; outHref = href.substring(urlPos); // include entire param up to '&' var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); return outHref; } } } } // no link to self else if (tag.className && (tag.className.charAt(0) == "l" || tag.className == "sla")) { // check for any images on the link if (0 === tag.getElementsByTagName("IMG").length) return tag.href; } // else nothing return false;};/////////////// GOOGLE ////////////////////////////// AVG GOOGLE SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.AVGGoogleSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.onlyPrimaries = false;};searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AVGGoogleSearchEngine;searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype.name = "avggoogle"; // the name by which the search engine is known (always lowercase)searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if (domain.indexOf("search.avg.com") > -1) { // ads link back to google return true; } return false;};searchshield.AVGGoogleSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var outHref = false; var findStr = ""; // check for interstitials if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, "google.com")) { // link back to self - DIV elem GrandParent class of res1 or res3 is Sponsored Link var parentNode = tag.parentNode; if (parentNode) { var grandParentNode = tag.parentNode.parentNode; if (grandParentNode) { if ((grandParentNode.tagName == "DIV") && ((grandParentNode.className.toLowerCase() == "res1") || (grandParentNode.className.toLowerCase() == "res3"))) { var urlPos = -1; // ads now need unescaping href = unescape(tag.href); if (urlPos == -1) { if (href.indexOf("/aclk?sa=") != -1) { findStr = "&adurl=http"; urlPos = href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) urlPos += 7; // puts it on the http } } if (urlPos != -1) { outHref = href.substring(urlPos) // extract any fragment text, shouldn't be unescaped var pound = outHref.indexOf("#"); if (pound != -1) { var fragment = outHref.substring(pound); outHref = outHref.substring(0, pound); outHref = unescape(outHref); outHref += fragment; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } outHref = unescape(outHref); if (outHref.indexOf("?") == -1) { var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); } if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } } } } // no link to self else { var parentNode = tag.parentNode; if (parentNode) { var grandParentNode = tag.parentNode.parentNode; if (grandParentNode) { if ((grandParentNode.tagName == "DIV") && (grandParentNode.className.toLowerCase() == "res2")) { // check for any images on the link if (0 === tag.getElementsByTagName("IMG").length) return tag.href; } } } } // else nothing return false;}/////////////// AVG GOOGLE ////////////////////////////// YAHOO SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.YahooSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false;};searchshield.YahooSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.YahooSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.YahooSearchEngine;searchshield.YahooSearchEngine.prototype.name = "yahoo";searchshield.YahooSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For Yahoo the host must match: // search.yahoo.com OR // xx.search.yahoo.com where xx is the country code OR // search.yahoo.co.jp OR // for Yahoo China: one.cn.yahoo.com, search.cn.yahoo.com or [url]www.yahoo.cn[/url] if ((domain.match(/search\.yahoo\.co(?:m|\.jp)/i) || domain.match(/(?:search|one)\.cn\.yahoo\.com/i) || domain.match(/www\.yahoo\.cn/i)) && path.match(/^(?:search[;?]|s\?)/i)) { return true; } return false;};searchshield.YahooSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var href = ""; var outHref = ""; var findStr = ""; // yahoo likes to encode the url href = unescape(tag.href); if ((tag.className.indexOf("yschttl") != -1) || (tag.className.indexOf("spt") != -1)) { var da = href.indexOf("**"); var ad = href.indexOf("*-"); if (da != -1) outHref = href.substring(da+2); else if (ad != -1) outHref = href.substring(ad+2); else outHref = href ; if (outHref.toLowerCase().indexOf("overture.") !== -1) return false; } else if ((tag.tagName) && (tag.tagName === "A") && (!tag.className)) { var tagParent = tag.parentNode; // if anchor without className then search parentNodes if ((tagParent) && (tagParent.tagName !== "EM") && (searchshield.getParentNodeByClassName("yst-web", tag, 4))) { // China Yahoo support outHref = href; } else if ((tagParent) && (tagParent.tagName === "H3") && (!!searchshield.getParentNodeById("WS2m",tag, 5))) { // Japan Yahoo support var da = href.indexOf("**"); if (da == -1) outHref = href; else outHref = href.substring(da+2); } else if ((tagParent) && (tagParent.className !== "c") && (tagParent.parentNode.id !== "fpn") && (!!searchshield.getParentNodeByClassName("ymc", tag, 7))) { // Korea Yahoo support - when not caught by yschttl var da = href.indexOf("**"); if (da !== -1) outHref = href.substring(da+2); } } else if (!this.onlyPrimaries) { findStr = "&yargs="; var yargs = href.indexOf(findStr); if (yargs != -1) { outHref = href.substring(yargs+findStr.length); // check for prefix if (outHref.indexOf("://") == -1) outHref = "http://" + outHref; // if inside an <I>, probably a paypal link, don't include if (tag.parentNode && (tag.parentNode.tagName == "I")) return false; } } // filter domains // split the url based on '/' var parts = !!outHref ? outHref.split('/') : null; // Filter out domains that match any of the search engine's names if (!parts || !parts[2]) return false; var domain = parts[2]; if ((domain.indexOf("rdrjp.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrkrs.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrtpe.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrird.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrhk2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrsg1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrin2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdre1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrw1.yahoo.com") != -1) ) { return false; } // set for yahoo to get parent node for image insertion var hash = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetHash', outHref); tag.setAttribute("id", "xplid_" + hash); return outHref;};/////////////// YAHOO SEARCH ENGINE ////////////////////////////// AVG YAHOO SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.AVGYahooSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false;};searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AVGYahooSearchEngine;searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.name = "avgyahoo";searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; //path may be 'avg/search' or 'search' var pathArray = uri.path.split("/"); var avg = pathArray[0]; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = (undefined == pathArray[1]) ? pathArray[0] : pathArray[1]; path += uri.delimiter + uri.query; // For AVG Yahoo classic the host must match: // yhs.search.yahoo.com OR // .yhs.search.yahoo.com if (domain.indexOf("yhs.search.yahoo.co") != -1) { if ((avg == "avg") && ((path.indexOf("search?") == 0) || (path.indexOf("search;") == 0))) { return true; } } // also support new metro version which DOESN'T // contain /avg so avg split part is path // valid domains are: // search.yahoo.com, // xx.search.yahoo.com and // search.yahoo.co.xx if (domain.indexOf("search.yahoo.co") != -1) { // path (split avg) must start with search and // contain the avg toolbar parameter if (((path.indexOf("search?") == 0) || (path.indexOf("search;") == 0)) && (path.indexOf("fr=yhs-avg") != -1)) { return true; } } return false;};searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var href = ""; var outHref = ""; var findStr = ""; if (this.search.doc.body.className.toLowerCase() != "standard") { // handle as std Yahoo results page return searchshield.YahooSearchEngine.prototype.includeLink(tag); } // yahoo likes to encode the url href = unescape(tag.href); if (tagget == "_top") { var da = href.indexOf("**"); if (da != -1) outHref = href.substring(da+2); else outHref = href ; if (outHref.toLowerCase().indexOf("overture.") !== -1) return false; } else if (!this.onlyPrimaries) { findStr = "&yargs="; var yargs = href.indexOf(findStr); if (yargs != -1) { outHref = href.substring(yargs+findStr.length); // check for prefix if (outHref.indexOf("://") == -1) outHref = "http://" + outHref; // if inside an <I>, probably a paypal link, don't include if (tag.parentNode && (tag.parentNode.tagName == "I")) return false; } } // filter domains // split the url based on '/' var parts = outHref.split('/'); // Filter out domains that match any of the search engine's names if (!parts[2]) return false; var domain = parts[2]; if ((domain.indexOf("rdrjp.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrkrs.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrtpe.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrird.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrhk2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrsg1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrin2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdre1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrw1.yahoo.com") != -1) ) { return false; } return outHref;};searchshield.AVGYahooSearchEngine.prototype.updateImage = function (hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru){ // remove style that is set when alt image is applied this.updateImageStyle = { verticalAlign: null }; // don't show verisign icon if (alt_image && (alt_image.length > 0)) this.omitAltImage = true; var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.updateImage; return parent.call(this, hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru);};/////////////// AVG YAHOO SEARCH ENGINE ////////////////////////////// MSN SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.MSNSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.onlyPrimaries = false;};searchshield.MSNSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.MSNSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.MSNSearchEngine;searchshield.MSNSearchEngine.prototype.name = "msn";searchshield.MSNSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For MSN the host must match: // search.msn.com OR // search.live.com if (domain.indexOf("search.msn.co") > -1) { if (domain.charAt(13) == 'm') hostMatch = true; else if ((domain.charAt(13) == '.') && (domain.length == 16)) hostMatch = true; } else if (domain.indexOf("search.live.co") > -1) { if (domain.charAt(14) == 'm') hostMatch = true; else if ((domain.charAt(14) == '.') && (domain.length == 17)) hostMatch = true; } if (hostMatch) { if (path.indexOf("results.aspx") == 0) return true; } return false;};searchshield.MSNSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var outHref = false; // these don't seem common from Firefox, but they are in IE if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, "g.msn.co")) { var qPos = tag.href.indexOf("?"); if (qPos != -1) { var postPart = tag.href.substring(qPos+1); var dblAmp = postPart.indexOf("&&"); if (dblAmp != -1) { outHref = postPart.substring(0, dblAmp); return outHref; } } } else if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, "r.msn.co")) { var element = tag; var parentNode = tag.parentNode; // top links - check for a CITE var spanElements = element.getElementsByTagName("CITE"); if ((spanElements != null) && (spanElements.length > 0)) { outHref = spanElements[0].innerHTML; // replace any nbsp's outHref = outHref.replace(" ", " "); // url is after the last space in the html, after the '-' var space_pos = outHref.lastIndexOf(" "); if (space_pos != -1) outHref = outHref.slice(space_pos + 1); outHref = searchshield.checkUrl(outHref); return outHref; } // side links if (element.lastChild != null) { outHref = element.lastChild.innerHTML; if ( outHref != null) { outHref = searchshield.checkUrl(outHref); return outHref; } } } else if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host) || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".live.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "msn.") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "msnscache.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "advertising.microsoft.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "javascript:") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "go.microsoft.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "hotmail.co")) { // not a link return false; } else if (tag.id.toLowerCase() == "trademarks") { // don't link the trademark at the bottom of the page return false; } else { // include it return tag.href; }};/////////////// MSN SEARCH ENGINE ////////////////////////////// BING SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.BingSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search);};searchshield.BingSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.BingSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.BingSearchEngine;searchshield.BingSearchEngine.prototype.name = "bing";searchshield.BingSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For bing the host must match: // [url]www.bing.com[/url] or [url]www.bing.net[/url] // xx.bing.com or xx.bing.net where xx is a country code // bing.com.xx where xx is a country code // bing.search.xxxx.net where xxxx may be something like daum if ((domain.indexOf("www.bing.com") !== -1) || (domain.indexOf("www.bing.net") !== -1) || (domain.indexOf("bing.net") !== -1)) { hostMatch = true; } else if ((domain.indexOf("bing.search.") !== -1) && (domain.indexOf(".net") === (domain.length-4))) { //bing.search.xxxx.net hostMatch = true; } else { // xx.bing.com or bing.com.xx var domainLen = domain.length; var tldPos = domain.indexOf(".bing.com"); if (tldPos > -1) { if ((domainLen - tldPos) == 9) hostMatch = true; } } if (hostMatch) { if (path.indexOf("search?") == 0) return true; } return false;};searchshield.BingSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var outHref = false; if (tag.tagName == 'IMG') { //no images return false; } if (tag.href.charAt(0) == '/') { //no relative links return false; } if (tag.id.toLowerCase() == "trademarks") { // don't link the trademark at the bottom of the page return false; } if ((tag.parentNode) && (tag.parentNode.id.toLowerCase() == "sc_stc")) { // don't verdict the social sites - our verdict doesn't fit return false; } else if (!!searchshield.getParentNodeByClassName("sw_t",tag,3)) { // no links in page header return false; } else if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, "r.msn.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "overture.com")) { // france has r.msn.co and italy has overture.com sponsored links // with the link in CITE element var spanElements = null; // top links - check for a CITE spanElements = tag.getElementsByTagName("CITE"); if ((spanElements == null) || (spanElements.length <= 0)) { if (tag.parentNode && tag.parentNode.parentNode) spanElements = tag.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("CITE"); } if ((spanElements != null) && (spanElements.length > 0)) { outHref = spanElements[0].innerHTML; if (outHref != null) { // replace any nbsp's outHref = outHref.replace(" ", " "); // url is after the last space in the html, after the '-' var space_pos = outHref.lastIndexOf(" "); if (space_pos != -1) outHref = outHref.slice(space_pos + 1); outHref = searchshield.checkUrl(outHref); // save the link return outHref; } } // side links if (tag.lastChild != null) { outHref = tag.lastChild.innerHTML; if (outHref != null) { outHref = searchshield.checkUrl(outHref); // save the link return outHref; } } } // no sponsored links for now else if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host) || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".live.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".bing.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".bing.net") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".daum.net") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".gmarket.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".multimap.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "msn.") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "ms.ciao.") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "ms.ciao-") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "advertising.microsoft.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "javascript:") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "go.microsoft.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "hotmail.co") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "cc.bingj.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "microsofttranslator.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".engkoo.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "sealinfo.verisign.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "explabs.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "onlinehelp.microsoft.com")) { // not a link return false; } else return tag.href;};searchshield.BingSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden){ var element = node.element; var parentNode = node.element.parentNode; var grandParentNode = !!parentNode ? parentNode.parentNode : null; // if there are redundant links in the same grandparent then skip them if (!!grandParentNode) { gpChildren = grandParentNode.childNodes; for (var i=0; i < gpChildren.length; i++) { if (!!element.href && gpChildren[i].tagName == "A" && gpChildren[i].href == element.href) return; } } var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.addImage; return parent.call(this, node, image, hidden);};/////////////// BING SEARCH ENGINE ////////////////////////////// BAIDU SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.BaiduSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search);};searchshield.BaiduSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.BaiduSearchEngine;searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.name = "baidu";searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if (domain == "www.baidu.com" || path.indexOf("testBaidu") !== -1) hostMatch = true; if (hostMatch) { if (path.indexOf("s?") == 0) return true; } return false;};searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ if (tag.className && tag.className == "m") return false; if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; else { // no link to self var traverseElement = tag.parentNode; while ( traverseElement && traverseElement.className != "tbody") { if (traverseElement.className == "f") return tag.href; traverseElement = traverseElement.parentNode; } return false; }};searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden){ this.addImageStyle = { position: "relative", top: "0.05em" }; var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.addImage; return parent.call(this, node, image, hidden);};searchshield.BaiduSearchEngine.prototype.updateImage = function (hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru){ // remove style that is set when alt image is applied this.updateImageStyle = { verticalAlign: null }; var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.updateImage; return parent.call(this, hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru);};/////////////// BAIDU SEARCH ENGINE ////////////////////////////// EARTHLINK SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.EarthlinkSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.onlyPrimaries = false; this.addAnchorStyle = { position: "static" };};searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.EarthlinkSearchEngine;searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype.name = "earthlink";searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var hostMatch = false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // For EarthLink the host must match: // search.earthlink.net if (("search.earthlink.net" == domain) && (path.indexOf("search?") == 0)) { return true; } return false;};searchshield.EarthlinkSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var outHref = ""; var findStr = ""; // check for an anchor if (tag.tagName == "A") { // check for sponsored if (tag.id.indexOf("a") == 0) { var q = tag.href.indexOf("&q="); var qlen = 3; if (q == -1) { q = tag.href.indexOf("&adurl="); qlen = 7; if (q == -1) return false; } // find end of url var end = tag.href.indexOf("&", q+qlen); if (end < 0) end = tag.href.length; // add the link outHref = tag.href.substring(q+qlen, end); if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } // don't search url's to self if ((tag.href.indexOf("://") == -1) || searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; // if a normal web result add it if (tag.parentNode && (tag.parentNode.tagName == "H3") && tag.parentNode.parentNode && (tag.parentNode.parentNode.tagName == "LI") && tag.parentNode.parentNode.parentNode && (tag.parentNode.parentNode.parentNode.tagName == "UL")) { if (searchshield.FilterUrl(tag.href, this.filter_urls)) return false; return tag.href; } } return false;};/////////////// EARTHLINK SEARCH ENGINE ////////////////////////////// AOL SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.AOLSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.addImageStyle = { display: "inline" }; this.addAnchorStyle = { display: null }; this.updateImageStyle = { verticalAlign: null, display: "inline" };};searchshield.AOLSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.AOLSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AOLSearchEngine;searchshield.AOLSearchEngine.prototype.name = "aol";searchshield.AOLSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain = uri.host; //path may be 'aol/search' or 'search' var pathArray = uri.path.split("/"); var aol = pathArray[0]; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = (undefined == pathArray[1]) ? pathArray[0] : pathArray[1]; path += uri.delimiter + uri.query; if ("search.aol.com" == domain) { if ((aol == "aol") && (path.indexOf("search?") == 0)) { return true; } } return false;};searchshield.AOLSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; // sponsored links - google if ((tag.className) && (tag.className.indexOf("slLink") != -1)) { //parse for embedded href if (tag.href.indexOf("/aclk?sa=") == -1) return false; var adurl = tag.href.indexOf("&adurl=http"); if (adurl != -1) { var urlPos = adurl+7; // puts it on the http var outHref = tag.href.substring(urlPos); // extract any fragment text, do not unescape var pound = outHref.indexOf("#"); if (pound != -1) { var fragment = outHref.substring(pound); outHref = outHref.substring(0, pound); outHref = unescape(outHref); outHref += fragment; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } outHref = unescape(outHref); if (outHref.indexOf("?") == -1) { var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); } if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } return false; } if (tag.className == "find") return tag.href; return false;};searchshield.AOLSearchEngine.prototype.insertNodes = function(node, doc){ var element = node.element; var score = node.score; if (element && element.className && element.className.indexOf("slLink") != -1) { //sponsored links only // for alt image if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) return [element.nextSibling, element.parentNode]; // for verdict image var cN = element.childNodes; var cnLen = cN.length; for (var i=0; i < cnLen; i++) { if ((cN[i].nodeType == 1) && (cN[i].nodeName == 'SPAN') && ((cN[i].className == 'title') || (cN[i].className == 'durl'))) return [cN[i].nextSibling, cN[i].parentNode]; } } var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.insertNodes; return parent.call(this, node, doc);};/////////////// AOL SEARCH ENGINE ////////////////////////////// ASK SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.AskSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search);};searchshield.AskSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.AskSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AskSearchEngine;searchshield.AskSearchEngine.prototype.name = "ask";searchshield.AskSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ("www.ask.com" == domain) { if (path.indexOf("web?") == 0) return true; } return false;};searchshield.AskSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var outHref = ""; var findStr = ""; if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; if ((tag.className) && (tag.className.indexOf("nu") != -1) && (tag.className.indexOf("info") == -1)) { // exclude green links if ((tag.firstChild) && (tag.firstChild.className) && (tag.firstChild.className.indexOf('attrib') == 0)) { return false; } // ads link to google with class nu findStr = "www.google.com"; if (tag.href.indexOf(findStr) != 0) { if (tag.href.indexOf(findStr + "/aclk?sa=") != -1) { findStr = "&adurl=http"; var pos = tag.href.indexOf(findStr); if (pos != -1) { pos += 7; outHref = tag.href.substring(pos); outHref = unescape(outHref); if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } } else { // ad not to google just use href outHref = tag.href; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } // primary results have class containing title or L2 ( Wikipedia links ) else if ((tag.className) && ((tag.className.indexOf("title") != -1) || (tag.className.toLowerCase() == "l2"))) { outHref = tag.href; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } return false;};/////////////// ASK SEARCH ENGINE ////////////////////////////// ALTAVISTA SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.AltaVistaSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search);};searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.AltaVistaSearchEngine;searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.name = "altavista";searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; // [url]www.atlavista.com[/url] ---> now [url]http://us.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?fr=altavista&fr=altavista&itag=ody&q=warez&kgs=1&kls=0[/url] // xx.altavista.com where xx is a country code var hostMatch = false; if ("www.altavista.com" == domain) { hostMatch = true; } else { // xx.altavista.com var pDest = domain.indexOf(".altavista.com"); if ((pDest != -1 ) && ((domain.length - pDest) == 14)) { hostMatch = true; } else { // a reference to altavista must be present in yahoo search url var pRef = (uri.qsArray.fr && uri.qsArray.fr == 'altavista'); pDest = domain.indexOf("search.yahoo.com"); if (pDest != -1 && pRef) hostMatch = true; } } if (hostMatch) { //path must start with web/results? if ((path.indexOf("yhs/search?") == 0) || (path.indexOf("search;") == 0) || (path.indexOf("yhs/search;") == 0) || (path.indexOf("web/results?") == 0)|| (path.indexOf("fr=altavista") != -1)) { return true; } } return false;};searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var outHref = ""; var findStr = ""; // initial checks if ((!tag.href) || (tag.href.charAt(0) == '#') || (tag.href.indexOf("javascript:") == 0)) { return false; } if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; if ((tag.className == "spt") || (tag.className == "res") || (tag.className == "yschttl spt")) { findStr = "/**"; var pos = tag.href.indexOf(findStr); if (pos != -1) { pos += 3; outHref = tag.href.substring(pos); outHref = unescape(outHref); // no results for overture.com & no yahoo domains chkHref = outHref.toLowerCase(); if (chkHref.indexOf("overture.") != -1) return false; // split the url based on '/' var parts = outHref.split('/'); // only need a domain if ((parts != null) && (parts[2] != null)) { var domain = parts[2]; if ((domain.indexOf("rdrjp.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrkrs.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrtpe.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrird.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrhk2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrsg1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrin2.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdre1.yahoo.com") != -1) || (domain.indexOf("rdrw1.yahoo.com") != -1) ) { return false } } return outHref; } else { return tag.href; } } return false;};searchshield.AltaVistaSearchEngine.prototype.getImgElement = function (element){ while (element != null) { element = element.nextSibling; if (element != null) { if ((element.id == null) || (element.id.indexOf("LXPLSS_") == -1)) { // not our id but hit another anchor no verdict if (element.tagName == "A") { element = null; break; } } else if (element.tagName == "A") break; } } var rtnElem = !!element ? element.firstChild : element; return rtnElem;};/////////////// ALTAVISTA SEARCH ENGINE ////////////////////////////// YANDEX SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.YandexSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search);};searchshield.YandexSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.YandexSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.YandexSearchEngine;searchshield.YandexSearchEngine.prototype.name = "yandex";searchshield.YandexSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if (((domain.indexOf("yandex.ru") > -1) || (domain.indexOf("yandex.com") > -1)) && (path.indexOf("yandsearch?") == 0)) { return true; } return false;};searchshield.YandexSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ if (tag.href.indexOf("/search") != -1) { return false; } if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host) || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".yandex.net") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".yandex.ru") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "moikrug.ru") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "ya.ru") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, ".yandex.com") || searchshield.DoesURLContain(tag.href, "yandex.st")) { return false; } parentNode = tag.parentNode; if ((tag.parentNode) && (tag.parentNode.parentNode) && (tag.parentNode.parentNode.className.toLowerCase() == "moreinfo")) { return false; } return tag.href;};searchshield.YandexSearchEngine.prototype.getImgElement = function (element){ while (element != null) { element = element.nextSibling; if (element != null) { if ((element.id == null) || (element.id.indexOf("LXPLSS_") == -1)) { // not our id but hit another anchor no verdict if (element.tagName == "A") { element = null; break; } } else if (element.tagName == "A") break; } } var rtnElem = !!element ? element.firstChild : element; return rtnElem;};/////////////// YANDEX SEARCH ENGINE ////////////////////////////// SEZNAM SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.SeznamSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search);};searchshield.SeznamSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.SeznamSearchEngine;searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.name = "seznam";searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("search.seznam.cz") > -1) && ((path.indexOf("?") == 0) || (path.indexOf("svet") == 0))) { return true; } return false;};searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; var parentNode = tag.parentNode; if (parentNode) { var grandParentNode = tag.parentNode.parentNode; if ((parentNode.tagName == "SPAN") && ((parentNode.className.toLowerCase() == "sklik-url") || (parentNode.className.toLowerCase() == "sklik-title"))) { // locate the real url and unencode it var urlPos = tag.href.indexOf("&url=http"); if (urlPos != -1) { urlPos += 5; outHref = tag.href.substring(urlPos); outHref = unescape(outHref); return outHref; } } else if (grandParentNode) { var greatGrandParentNode = tag.parentNode.parentNode.parentNode; if ((grandParentNode.tagName == "DIV") && ((grandParentNode.className.toLowerCase() == "text") || (grandParentNode.className.toLowerCase() == "hlasky otz"))) { // standard link return tag.href; } else if (greatGrandParentNode && greatGrandParentNode.tagName == "DIV" && (greatGrandParentNode.className.toLowerCase() == "hotlinks")) { // hint link return tag.href; } } } return false;};searchshield.SeznamSearchEngine.prototype.updateImage = function (hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru){ this.elementAttribute = { width: "18", height: "18" }; this.updateImageStyle = { width: "18px", height: "18px" }; var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.updateImage; return parent.call(this, hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru);};/////////////// SEZNAM SEARCH ENGINE ////////////////////////////// WEBHLEDANI SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.WebhledaniSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search);};searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.WebhledaniSearchEngine;searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.name = "webhledani";searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("webhledani.cz") > -1) && (path.indexOf("results.aspx?") == 0)) { return true; } return false;};searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var parentNode = tag.parentNode; if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) { if ( tag.href.indexOf("/redir.aspx?") != -1) { attrNode = tag.attributes; if ( attrNode == null ) return false; var outHref = attrNode.getNamedItem("onmouseover").nodeValue; if ( outHref == null ) return false; var findStr = "window.status="; if (outHref.indexOf(findStr)!= -1) { // get text before first semicolon var semicolon = outHref.indexOf(";"); if (semicolon > -1) outHref = outHref.substring(findStr.length, semicolon); // strip quotation marks outHref = outHref.replace(/['"]/g, ""); var space = outHref.indexOf(" "); var firstDot = outHref.indexOf("."); if ((space > -1) && (space < firstDot)) outHref = outHref.substring(space+1); outHref = searchshield.checkUrl(outHref); return outHref; } } } return false;};searchshield.WebhledaniSearchEngine.prototype.insertNodes = function(node, doc){ var element = node.element; var score = node.score; // for alt image if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) return [element.nextSibling, element.parentNode]; // for verdict image var cN = element.childNodes; var cnLen = cN.length; for (var i=0; i < cnLen; i++) { if (cN[i].nodeType == 1 && cN[i].nodeName == 'SPAN' && cN[i].className == 'sl') { if (!this.cssUpdated) { this.cssUpdated = true; // need to add style to make verdicts display inline var docStyle = doc.styleSheets[0]; if (docStyle && docStyle.addRule) { //IE docStyle.addRule('#s a','display:inline'); docStyle.addRule('#s p a .sl','display:inline'); } else if (docStyle && docStyle.insertRule) { docStyle.insertRule('#s a {display:inline}', docStyle.cssRules.length); docStyle.insertRule('#s p a .sl {display:inline}', docStyle.cssRules.length); } } return [cN[i].nextSibling, cN[i].parentNode]; } } // don't display anything return [null, null];};/////////////// WEBHLEDANI SEARCH ENGINE ////////////////////////////// EBAY SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.eBaySearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search);};searchshield.eBaySearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.eBaySearchEngine.prototype.constructor = searchshield.eBaySearchEngine;searchshield.eBaySearchEngine.prototype.name = "ebay";searchshield.eBaySearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // shop.ebay.xx // shop.xxxx.ebay.xx like shop.benl.ebay.be // search.auction.co.kr var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("shop.ebay") > -1) || (domain.indexOf("shop.benl.ebay") > -1)) { if ((path.indexOf("?_from=") == 0) || (path.indexOf("i.html") > -1)) { return true; } } // ebay.se if ((domain.indexOf("search.eim.ebay") > -1) && ((path.indexOf("?kw=") > -1) || (path.indexOf("?ev=") > -1))) { return true; } if ((domain.indexOf("search.auction.co.kr") > -1 ) && ((path.indexOf("?keyword=") > -1))) { // would normally set these properties in the constructor or in an // overriding function but they're only required for this domain // links are in s this.processFrames = true; // must downsize verdicts for proper display this.elementAttribute = { width: "16", height: "16" }; this.updateImageStyle = { width: "16px", height: "16px" }; return true; } // latin america ebay // listado.mercadolibre.com.xx or listado.mercadolibre.co.xx // or listado.mercadolibre.xx or // category.mercadolibre.com.xx or listado.mercadolibre.xx/category // lista.mercadolivre.com.xx or lista.mercadolivre.com.xx/category if ((domain.indexOf("www.") == -1) && ((domain.indexOf(".mercadolibre.") > -1 ) || (domain.indexOf(".mercadolivre.") > -1 ))) { return true; } return false;};searchshield.eBaySearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var parentNode = null; var outHref = false; if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; if ( tag.href.indexOf(".ebayrtm.com/clk?") > -1 ) { if ( tag.title == null || tag.title.length < 0 ) return false; outHref = searchshield.removeHtmlTags(tag.title); if (outHref.indexOf(" ") == -1) { // no spaces if (outHref.indexOf(".") > -1) { // at least one dot if (outHref.indexOf(this.search.uri.host) == -1) { // no host if (outHref.toLowerCase().indexOf("ebay.com") == -1) { return outHref; } } } } } // ebay.se - Google ads parentNode = tag.parentNode; if (parentNode && (parentNode.className.toLowerCase() == "google-ad-link")) { if (tag.href.indexOf("/aclk?sa=") != -1) { findStr = "&adurl=http"; var urlPos = tag.href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) { urlPos += 7; // puts it on the http outHref = tag.href.substring(urlPos); // extract any fragment text, shouldn't be unescaped var pound = outHref.indexOf("#"); if (pound != -1) { var fragment = outHref.substring(pound); outHref = outHref.substring(0, pound); outHref = unescape(outHref); outHref += fragment; if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } outHref = unescape(outHref); if (outHref.indexOf("?") == -1) { var ampPos = outHref.indexOf("&"); if (ampPos != -1) outHref = outHref.substring(0, ampPos); } if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls)) return false; return outHref; } } } // auction.co.kr parentNode = tag.parentNode; if (parentNode && (parentNode.className.toLowerCase() == "link")) { if (tag.href.indexOf("adcr.naver.com") > -1) { outHref = tag.innerText; if ((outHref == null) || (outHref.length < 0)) return false; return outHref; } } // latin america ebay if ( tag.href.toLowerCase().indexOf("clickcounter?") > -1 ) { var spanElements = tag.getElementsByTagName("span"); if ((spanElements != null) && (spanElements.length > 0)) { if ( spanElements[0].className.toLowerCase() == "mclics-url" ) { outHref = spanElements[0].innerHTML; if ( outHref == null || outHref.length < 0 ) return false; outHref = searchshield.removeHtmlTags(outHref); if (outHref.indexOf(" ") == -1) { // no spaces if (outHref.indexOf(".") > -1) { // at least one dot if ((outHref.toLowerCase().indexOf("mercadolibre") == -1) && (outHref.toLowerCase().indexOf("mercadolivre") == -1)) { return outHref; } } } } } } return false;};/////////////// EBAY SEARCH ENGINE ////////////////////////////// DIGG SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.DiggSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.new_links = false;};searchshield.DiggSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.DiggSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.DiggSearchEngine;searchshield.DiggSearchEngine.prototype.name = "digg";searchshield.DiggSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("digg.com") > -1) && (path.indexOf("/ad") == -1)) { return true; } return false;};searchshield.DiggSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ var outHref = false; var findStr = ""; if ((tag.parentNode) && (tag.parentNode.className.toLowerCase() == "digg-count")) { return false; } if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) { if (tag.className && tag.className.indexOf('source') != -1) { findStr = "/search?q=site:"; var urlPos = tag.href.indexOf(findStr); if (urlPos != -1) { urlPos += 15; outHref = tag.href.substring(urlPos); return outHref; } } } return false;};searchshield.DiggSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden){ // remove style that is set when alt image is applied this.addAnchorStyle = { background: "none" }; var parent = searchshield.SearchEngine.prototype.addImage; return parent.call(this, node, image, hidden);};/////////////// DIGG SEARCH ENGINE ////////////////////////////// SLASHDOT SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.SlashdotSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; this.new_links = false; this.type = 'inline';};searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.SlashdotSearchEngine;searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.name = "slashdot";searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; // re stitch the uri path and query elements // to use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if (domain.indexOf("slashdot.org") != -1) { return true; } return false;};searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; if ( tag.href.indexOf("mailto:") != -1 ) return false; if ( tag.href.indexOf("slashdot.org") != -1 ) return false; if (tag.parentNode && (tag.parentNode.tagName == "DIV")) { if (tag.parentNode.id.indexOf("text-") != -1) { return tag.href; } } else if ( tag.parentNode && tag.parentNode.parentNode && tag.parentNode.parentNode.tagName == "DIV" ) { if ( tag.parentNode.parentNode.id.indexOf("text-") != -1 ) { return tag.href; } } return false;};searchshield.SlashdotSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden){ var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image);};/////////////// SLASHDOT SEARCH ENGINE ////////////////////////////// TWITTER SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.TwitterSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; this.new_links = false; this.type = 'inline';};searchshield.TwitterSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.TwitterSearchEngine;searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.name = "twitter";searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.twitter_filter_urls = ["twitpic.com", "twitterfeed.com", "twitter.peoplebrowsr.com"];searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain= uri.host; if (domain.indexOf("twitter.com") != -1) { return true; } return false;};searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; if (tag.className.length < 1) return false; // no verdicts on source of twit for example "from TweetDeck" if ((tag.className.indexOf("tweet-url web") == 0) && (tag.className.indexOf("url") == 0 )) { return false; } if (searchshield.FilterUrl(tag.href, this.twitter_filter_urls)) { return false; } return tag.href;};searchshield.TwitterSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden){ var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image);};/////////////// TWITTER SEARCH ENGINE ////////////////////////////// GMAIL SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.GMailSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.processFrames = true; this.showCleanVerdicts = false; this.type = 'inline';};searchshield.GMailSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.GMailSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.GMailSearchEngine;searchshield.GMailSearchEngine.prototype.name = "gmail"; // the name by which the search engine is known (always lowercase)searchshield.GMailSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; var domain = uri.host; // re stitch the uri path and query elements to // use existing logic var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query; if ((domain.indexOf("mail.google.") != -1) || (domain.indexOf("gmail.") != -1)) { return true; } return false;};searchshield.GMailSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host)) return false; // don't mark anything but http:// if (tag.href.indexOf("mailto") == 0) return false; var parentDiv = searchshield.getParentNodeByTagName("DIV", tag, "className"); if ((parentDiv) && ((parentDiv.className == "ii gt") || // mail message body (parentDiv.className == "mv") || // top sponsored links (parentDiv.className == "vb") || // right sponsored links (parentDiv.className == "im") || // inside quotes (parentDiv.className == "gmail_quote") || // quote (parentDiv.className == "msg") // basic html mode )) // right ads { // parse for any ads var newHref = this.parseAdUrl(tag.href); return newHref; } return false;};searchshield.GMailSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden){ var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image);};searchshield.GMailSearchEngine.prototype.parseAdUrl = function(href){ if (!href) return href; // check for google ad var regex = "^http(s)?\:\/\/([a-zA-Z0-9]+)\.googlesyndication\.com.+\&adurl\=(.+)"; var re = new RegExp(regex); var matches = href.match(re); if (matches && (matches.length >= 4)) { // else we want the fourth value var match = matches[3]; if (match && (match.length > 0)) return match } return href;};/////////////// GMAIL SEARCH ENGINE ////////////////////////////// FACEBOOK SEARCH ENGINE ///////////////searchshield.FacebookSearchEngine = function(search){ searchshield.SearchEngine.call(this, search); this.showCleanVerdicts = false; this.type = 'inline'};searchshield.FacebookSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.FacebookSearchEngine;searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.name = "facebook"; // the name by which the search engine is known (always lowercase)searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.validSearch = function(href){ var uri; if (typeof(this.search) === 'undefined' || null === this.search) uri = searchshield.parseLink(href); else uri = this.search.uri; if(!uri || !uri.host) return false; if (uri.host.indexOf("www.facebook.com") != -1) return true; return false;};searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag){ if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host) || (searchshield.DoesURLContain(tag.href, 'static.ak.fbcdn.net'))) { return false; } // don't put verdicts in areas where typing is going on if (tag.parentNode) { var parentDiv = searchshield.getParentNodeByTagName("DIV", tag, "className"); if (parentDiv && (parentDiv.className == "Mentions_Input") || (parentDiv.className.indexOf('UIThumbPager_') != -1)) { return false; } } return tag.href};searchshield.FacebookSearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden){ var doc = this.search.doc; this.init_inline_ratings(doc); this.show_inline_ratings(doc, node, image);};/////////////// FACEBOOK SEARCH ENGINE ////////////////////////////// AVG TOOLBAR REPORTING ///////////////var avgreport = { BLOCK_SEVERITY: 3, scanResult: function (doc, url, foundUrl, ip) { // report scan end only if surf enabled if ('1' != searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetSurfEnabled')) return; // for now native is handling the interstitial var results = searchshield.avgCallFunc(doc, 'MalsiteCheck', url); if ( results == null ) return; var parts = results.split('::'); // need at least severity if (parts == null) return; if (!ip) ip = ""; // use a block severity if foundUrl is given var severity = !!foundUrl ? avgreport.BLOCK_SEVERITY : parseInt(parts[0], 10); var category = ""; var threat = ""; // fill in the category and threat if something was found if (severity > 0) { category = parts[2]; threat = parts[4]; }// else// return; var scan_result = searchshield.avgCallFunc(doc, 'ReportScanResult', url, url, threat, category, ip, severity); var scan_end = avgreport.scanEnd(doc, url); return (scan_result && scan_end); }, scanEnd: function (doc, url) { return searchshield.avgCallFunc(doc, 'ReportScanEnd', url); }, GetInterstitialIP: function (interstitial) { // simple regex to pull the IP address var regex = /(([1-9][0-9]{0,2})|0)\.(([1-9][0-9]{0,2})|0)\.(([1-9][0-9]{0,2})|0)\.(([1-9][0-9]{0,2})|0)/; var match = regexc(interstitial); if (!match) return ''; return match[0]; }}/////////////// AVG TOOLBAR REPORTING ////////////////////////////// FLYOVERS ///////////////var avglsflyover = { count: 0, poppedUp: false, poppedElement: null, orig_onmousemove: null, reset: function () { avglsflyover.count = 0; avglsflyover.poppedUp = false; avglsflyover.poppedElement = null; avglsflyover.orig_onmousemove = null; }, popup: function (event, hash, search, flyover) { if (!event) event = window.event; var div = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if (div == null) return; // establish target element and get its containing document object // in case verdict is inside a frame var eventTarget = event.srcElement || event.currentTarget; var frameDoc = eventTarget.ownerDocument; // if the element is the clock, don't pop over it if ((eventTarget.src != null) && (eventTarget.src.indexOf("clock.gif") != -1)) return; // save the element we popped over avglsflyover.poppedElement = eventTarget; // if no flyover get it if ((flyover == null) || (flyover == "")) { flyover = searchshield.avgCallFunc(frameDoc, 'BuildFlyover', hash); if (!flyover) return; // cleanup flyover, replace any new lines flyover = flyover.replace(/\r/g, ""); flyover = flyover.replace(/\n/g, ""); // escape any single quotes flyover = flyover.replace(/'/g, "'"); } // set the html in the layer div.innerHTML = flyover; // there is an unwanted text node that causes vertical misalignment of flyover if (div.firstChild.nodeType == 3) div.removeChild(div.firstChild); avglsflyover.poppedUp = true; // reset display count avglsflyover.count = 0; div.onmouseout = avglsflyover.hide; // if an onmousemove is already set and it isn't us, save it and restore later if ((frameDoc.onmousemove != null) && (frameDoc.onmousemove != avglsflyover.position)) avglsflyover.orig_onmousemove = frameDoc.onmousemove; frameDoc.onmousemove = avglsflyover.position; }, hide: function (event, force) { var div = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if ((div == null) || (div.style == null) || (div.style.visibility == "hidden")) return; var trans_div = document.getElementById("XPLSS_Trans"); if ((trans_div == null) || (trans_div.style == null) || (trans_div.style.visibility == "hidden")) return; if (!!force) return setFlyoverStyle(div, trans_div); if (!event) event = window.event; // establish target element and get its containing document object // in case verdict is inside a frame var eventTarget = event.srcElement || event.currentTarget; var frameDoc = eventTarget.ownerDocument; // restore onmousemove if (avglsflyover.orig_onmousemove != null) frameDoc.onmousemove = avglsflyover.orig_onmousemove; if (avglsflyover.poppedElement) avglsflyover.poppedElement.style.border = ""; var relatedElement = event.toElement; if (!relatedElement) { //this happens on mouseout when verdict and flyover are on different frames/docs window.top.document.detachEvent('onmouseout', avglsflyover.hide); window.top.document.attachEvent('onmouseout', avglsflyover.hide); return; } // make sure we aren't still over the popped image or our layer if (searchshield.containedIn(avglsflyover.poppedElement, relatedElement) || searchshield.containedIn(div, relatedElement) || searchshield.containedIn(trans_div, relatedElement)) { return; } setFlyoverStyle(); // hide and move somewhere off screen (negative offsets) function setFlyoverStyle() { div.style.visibility = "hidden"; div.style.left = "-2100px"; div.style.top = "-2100px"; trans_div.style.visibility = "hidden"; trans_div.style.left = "-2100px"; trans_div.style.top = "-2100px"; return true; } }, position: function () { if (!avglsflyover.poppedUp || (avglsflyover.poppedElement == null)) return; var flyover = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if (flyover == null) return; // relative position of flyover in relation to icon var locateX = 0; // 0=left, 1=right var locateY = 0; // 0=above, 1=below, 2=beside icon // get window sizes var winSize = searchshield.viewPortSize(); var windowX = winSize[0]; var windowY = winSize[1]; // get the exact size of the flyover var flyoverSize = searchshield.elementSize(flyover); var flyoverX = flyoverSize[0]; var flyoverY = flyoverSize[1]; var verdictWidth = 0; if (avglsflyover.poppedElement && avglsflyover.poppedElement.width) verdictWidth = avglsflyover.poppedElement.width; // get the bounding rect for image(s) var imgRect = searchshield.GetFullBoundingRect(avglsflyover.poppedElement); // half width/height of element bounding rect var halfX = (imgRect.right - imgRect.left) / 2; var halfY = (imgRect.bottom- imgRect.top) / 2; // element the mouse is over, get the center position var posX = searchshield.offsetLeft(avglsflyover.poppedElement) + halfX; var posY = searchshield.offsetTop(avglsflyover.poppedElement) + halfY; // if a verdict is inside a frame must get offsets for the frame element var docFrames = document.frames; if (docFrames) { for (var i=0; i < docFrames.length; i++) { try { var frameElem = docFrames[i].frameElement; if (frameElem.contentWindow.document.getElementById(avglsflyover.poppedElement.id)) { posX += searchshield.offsetLeft(frameElem); posY += searchshield.offsetTop(frameElem); break; } } catch(frmErr){} } } var transXOffset = 0; if (imgRect.mid == undefined) transXOffset = -1 * halfX; else transXOffset = ((imgRect.right + imgRect.left) / 2) - imgRect.mid; // normalize pos to 0 -- get amount of scrolling in browser window var scroll = searchshield.scrollSize(); var pageOffsetX = scroll[0]; var pageOffsetY = scroll[1]; posX -= pageOffsetX; posY -= pageOffsetY; // setup the offsets var offsetX = posX; var offsetY = posY; // calc where to display on page if ((windowX - posX) > posX) { // right offsetX += halfX; locateX = 1; } else { //left offsetX -= (flyoverX + halfX); } if ((windowY - posY) > posY) { // below if (posY < (windowY/4)) { offsetY -= halfY; locateY = 1; } else { offsetY -= (flyoverY / 2); locateY = 2; } } else { // above if ((windowY - posY) < (windowY/4)) { offsetY -= (flyoverY - halfY); } else { offsetY -= (flyoverY / 2); locateY = 2; } } // make sure we aren't off the screen if (offsetY < 0) offsetY = 0; if ((offsetY + flyoverY) > windowY) offsetY = windowY - flyoverY; // add page offsets back offsetX += pageOffsetX; offsetY += pageOffsetY; posX += pageOffsetX; posY += pageOffsetY; var paddedOffsetX = 0; //provide space between icon and flyover var padX = 3; if (locateX == 0) paddedOffsetX = offsetX - padX; else paddedOffsetX = offsetX + padX; // set where to put the flyover flyover.style.top = offsetY + "px"; flyover.style.left = paddedOffsetX + "px"; // set where to put the transparent layer var trans = document.getElementById("XPLSS_Trans"); if (trans != null) { var trans_left = 0; var trans_top = 0; var trans_width= 0; var trans_height = 0; // transparent layer should overlap verdict image if (locateX == 0) trans_left = posX - flyoverX - halfX; // left else trans_left = posX - transXOffset - verdictWidth; // right trans.style.left = trans_left + "px"; trans.style.top = offsetY + "px"; trans.style.width = flyoverX + "px"; trans.style.height = flyoverY + "px"; } avglsflyover.display(); }, display: function () { avglsflyover.count++; if (avglsflyover.count == 1) { var flyover = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if (flyover == null) return; // show the flyover, must use a little count to tell, crazy stuff flyover.style.visibility = "visible"; // show the transparent layer var trans_div = document.getElementById("XPLSS_Trans"); if (trans_div == null) return; trans_div.style.visibility = "visible"; avglsflyover.poppedUp = false; } }, show: function () { var div = document.getElementById("XPLSS_Flyover"); if (div == null) return; div.style.visibility = "visible"; var trans_div = document.getElementById("XPLSS_Trans"); if (trans_div == null) return; trans_div.style.visible = "visible"; }};var avglsinlineflyover = { build: function (riskCategory, riskName, bgColor, borderColor) { var html = ''; html += ""; html += "<img src=linkscanner://LS_Logo_Results.gif />
  "; html += riskCategory + "
  "; html += riskName + "

  "; return html; }, popup: function (event, flyover, blUrl) { //set verdict info var div = document.getElementById('XPLSS_InlineFlyover'); if (div == null) return; // blUrl is an object for a blacklisted short url // when it is passed get the final url if (blUrl != undefined) { var finalUrl = searchshield.avgCallFunc(document, 'GetFinalUrl', blUrl.sUrl); var uri = searchshield.parseLink(unescape(finalUrl)); if (uri.source != null) { // regexp failed so used split to parse url var qsUrl = uri.source.indexOf("?url="); if (qsUrl != -1) riskName = blUrl.riskNameLabel + uri.source.substring(qsUrl + 5); else riskName = blUrl.riskNameLabel + uri.source; } else if ((uri.qsArray.url != null) && (uri.qsArray.url.length > 0)) { riskName = blUrl.riskNameLabel + uri.qsArray.url; } else riskName = blUrl.riskNameLabel + blUrl.sUrl flyover = avglsinlineflyover.build(blUrl.riskCategory, riskName, blUrl.bgColor, blUrl.borderColor); } div.innerHTML = flyover; div.style.width = "auto"; //reset width div.style.position = "absolute"; if (!event) event = window.event; var eventTarget = event.srcElement; avglsinlineflyover.position(eventTarget); }, hide: function (event) { if (!event) event = window.event; var div = document.getElementById("XPLSS_InlineFlyover"); if (div == null) return; div.visibility = "hidden"; //invisible div.style.left = "-5000px"; }, position: function (imageElem) { var flyover = document.getElementById('XPLSS_InlineFlyover'); if (flyover == null) return; // relative position of flyover in relation to icon var locateX = 0; // 0=left, 1=right var locateY = 0; // 0=above, 1=below, 2=beside icon // get window sizes var winSize = searchshield.viewPortSize(); var windowX = winSize[0]; var windowY = winSize[1]; // Must know if there is a horizontal scroll bar for Firefox // for proper flyover positioning near bottom edge var scrollYWidth = winSize[2]; var scrollBarX = winSize[2] > 0 ? true : false; // get the exact size of the flyover var flyoverSize = searchshield.elementSize(flyover); var flyoverX = flyoverSize[0]; var flyoverY = flyoverSize[1]; flyover.style.width = flyoverX + "px"; // get the bounding rect for image(s) var imgRect = imageElem.getBoundingClientRect(); // half width/height (center) of element bounding rect var halfX = (imgRect.right - imgRect.left) / 2; var halfY = (imgRect.bottom- imgRect.top) / 2; // element the mouse is over, get the center position var posX = searchshield.offsetLeft(imageElem) + halfX; var posY = searchshield.offsetTop(imageElem) + halfY; var pageOffsetX = 0; var pageOffsetY = 0; // normalize pos to 0 -- get amount of scrolling in browser window var scroll = searchshield.scrollSize(imageElem); var pageOffsetX = scroll[0]; var pageOffsetY = scroll[1]; var hasParentFrame = scroll[2]; posX -= pageOffsetX; posY -= pageOffsetY; //compensate for Firefox 3 if (posX < imgRect.left) posX = imgRect.left+halfX; // setup the offsets var offsetX = posX; var offsetY = posY; // calc where to display on page if ((windowX - posX) > posX) { // right offsetX += halfX; locateX = 1; } else { //left offsetX -= (flyoverX + halfX); } if ((windowY - posY) > posY) { // below if (posY < (windowY/4)) { offsetY -= halfY; locateY = 1; } else { offsetY -= (flyoverY / 2) - halfY; locateY = 2; } } else { // above if ((windowY - posY) < (windowY/4)) { offsetY -= (flyoverY - halfY); } else { offsetY -= (flyoverY / 2) + halfY; locateY = 2; } } // make sure we aren't off the screen if (offsetY < 0) offsetY = 0; if ((offsetY + flyoverY) > windowY) { offsetY = windowY - flyoverY; } else if (scrollBarX && ((windowY - (posY + halfY)) < scrollYWidth)) { //verdict overlaps the horizontal scrollbar offsetY = windowY - (flyoverY + scrollYWidth); } // add page offsets back - if not in frame if (!hasParentFrame) { offsetX += pageOffsetX; offsetY += pageOffsetY; } posX += pageOffsetX; posY += pageOffsetY; var paddedOffsetX = 0; //provide space between icon and flyover var padX = 3; if (locateX == 0) paddedOffsetX = offsetX - padX; else paddedOffsetX = offsetX + padX; // set where to put the flyover flyover.style.top = offsetY + "px"; flyover.style.left = paddedOffsetX + "px"; avglsinlineflyover.display(); }, display: function () { var div = document.getElementById('XPLSS_InlineFlyover'); if (div == null) return; // show the flyover div.style.visibility = "visible"; }, imageExists: function(element) { if (element) { // check next siblings children var sibling = element.nextSibling; if ((sibling == null) || (sibling.getElementsByTagName == null)) return false; var images = sibling.getElementsByTagName("IMG"); if (images == null) return false; for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (images[i].id == "avg_ls_image") return true; } } return false; }, getImage: function (anchor) { if (anchor) { var imageElem = null; var images = anchor.getElementsByTagName("img"); if (images == null) return imageElem; for (var i = 0; i < images.length; i++) { if (images[i].id == "avg_ls_image") { imageElem = images[i]; break; } } return imageElem; } }, mouseOverHandler: function (e, doc, engine) { if (e && e.srcElement && e.srcElement.href) { // need to keep a reference to the function registered // by the listener to be able to remove it. var handlerFunc = arguments.callee; var element = e.srcElement; var href = e.srcElement.href; // need an engine if (!engine) return; // check if it has an image already if (avglsinlineflyover.imageExists(element)) return; // add the image, returns the anchor not the image var new_element = engine.add_inline_image(doc, element, null, null); // do the check and update in the background setTimeout(function() {avglsinlineflyover.checkAndUpdate(doc, element, new_element, engine, handlerFunc)}, 1); } }, checkAndUpdate: function (doc, element, new_element, engine, handlerFunc) { if (!engine) return; try { // remove the listener and get final url element.detachEvent("onmouseover", handlerFunc, false); var finalUrl = searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetFinalUrl', element.href); } catch(e) {} if (finalUrl) { // update the verdict engine.display_inline(doc, new_element, finalUrl, null, true); } }};/////////////// FLYOVERS ///////////////</SCRIPT>

  بعمولة معقولة
  ويتم ايصال الطلب لي إلى المنزل أو عن طريق البريد السعودي
  أنا اسكن بالرياض
  الشنطة المراد شراؤها على الرابط
  [URL]http://www.walmart.com/ip/Pretty-Baby-Microfiber-Striped-Tote-Diaper-Bag-Blue/9224200[/URL]

  بانتظاركم[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
  [i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
   
 2. AgentSherryA

  AgentSherryA تاجر

  إنضم إلينا في:
  ‏10 سبتمبر 2010
  المشاركات:
  48
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  ما زلت بانتظاركم
   
 3. ذوق الرياض

  ذوق الرياض تاجر محترف

  إنضم إلينا في:
  ‏6 أغسطس 2010
  المشاركات:
  3,688
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  رفع للافاده
   

مشاركة هذه الصفحة